Peristilahan tamadun

Pertama : Perkataan “Umran”.
Perkataan ‘Umran ini telah digunakan oleh Ibn Khaldun dalam al-Muqaddimah abad 14M
Perkataan ‘Umran berdasarkan kepada Firman Allah s.w.t.
Terjemahan: Dia lah Yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. (Surah Hud:61).

Kedua : Perkataan “Hadarah”
Perkataan Hadarah juga digunakan oleh Ibn Khaldun sebagai seerti dengan perkataan Umran.
Hadarah bererti tinggal menetap dalam sesebuah wilayah, daerah atau bahagian ibu kota dan bandar.

Ketiga: Perkataan “Madaniyyah”
Muhammad Firid Wajdi telah dalam bukunya al-Madaniyyah Wal-Islam" (Tamadun dan Islam) dalam tahun   l899 telah menggnakan perkataan Madaniyyah bagi menunjukkan Tamadun.
Syekh Muhammad Abduh dalam bukunya Al-Islam Wa-an-nasraniyyah Ma'al-'ilm Wa al-Madaniyyah dalam tahun 1901 menggunakan perkataan Madanayyah.

Muhammad Abduh menggunakan perkataan ini dalam Tafsir al-Manar.

Keempat : Perkataan “Tamadun”
“Tamaddun” yang berakarkan perkataan Madaniyyah.

penulis Arab, Jurji Zaidan dalam bukunya yang berjudul Tarikh at-Tamaddun al-Islam (The History of Islamic Civilization) menggunaan perkataan “Tamadun” bagi menunjukkan kemajuan.

Pertama : Perkataan”Umran”.
Perkataan ‘Umran ini telah digunakan oleh Ibn Khaldun dalam al-Muqaddimah abad 14M
Perkataan ‘Umran berdasarkan kepada Firman Allah s. w. t.
Terjemahan: Dia lah Yang menjadikan kamu dari bahan-bahan bumi, serta menghendaki kamu memakmurkannya. (Surah Hud:61) .

Kedua : Perkataan”Hadarah”
Perkataan Hadarah juga digunakan oleh Ibn Khaldun sebagai seerti dengan perkataan Umran.
Hadarah bererti tinggal menetap dalam sesebuah wilayah, daerah atau bahagian ibu kota dan bandar.

Ketiga: Perkataan”Madaniyyah”
Muhammad Firid Wajdi telah dalam bukunya al-Madaniyyah Wal-Islam” (Tamadun dan Islam) dalam tahun l899 telah menggnakan perkataan Madaniyyah bagi menunjukkan Tamadun.
Syekh Muhammad Abduh dalam bukunya Al-Islam Wa-an-nasraniyyah Ma'al-'ilm Wa al-Madaniyyah dalam tahun 1901 menggunakan perkataan Madanayyah.
Muhammad Abduh menggunakan perkataan ini dalam Tafsir al-Manar.

Keempat : Perkataan”Tamadun”
“Tamaddun”yang berakarkan perkataan Madaniyyah.
penulis Arab, Jurji Zaidan dalam bukunya yang berjudul Tarikh at-Tamaddun al-Islam (The History of Islamic Civilization) menggunaan perkataan”Tamadun”bagi menunjukkan kemajuan.

************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com