ASAS DAN CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM


Tamadun Islam menitikberatkan 4 asas iaitu:
1. aqidah,
2. shariah,
3. akhlak dan
4. ilmu

Aqidah dalam Tamadun Islam
1. Aqidah merupakan asas kelahiran Tamadun Islam.
2. Aqidah berasaskan tauhid.
3. Aqidah berasal daripada perkataan Arab yang membawa erti kepercayaan / keyakinan’.
4. Menurut etimologi bahasa Arab ‘aqidah’ terbitan daripada ‘aqada’(ikatan/simpulan).

Menurut Hassan al-Banna
1. Aqidah adalah hal-hal yang berhubung dengan :
2. Kepercayaan.
3. keyakinan di dalam hati.
4. sehingga hati dan jiwa itu menjadi tenteram.

Aqidah sebagai intisari Tamadun Islam:
1. Percaya kepada Allah SWT.
2. Percaya kepada Malaikat.
3. Percaya kepada Rasul.
4. Percaya kepada Kitab.
5. Percaya kepada Hari Kiamat.
6. Percaya kepada Qada dan Qadar.

Syariah dalam Tamadun Islam
1. syariah membawa maksud undang-undang Allah SWT
2. mengatur hubungan manusia dengan Allah dan kedamaian di dunia
3. Bagi menyelamatkan mereka untuk mencapai kehidupan abadi di akhirat kelak
4. Itulah tujuan (Maqasid al Syari’ah) diturunan

Maqasid boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu
1. Maqasid Dhururiyyah. 
2. Maqasid Hajiyah.
3. Maqasid Tahsiniyah.

Maqasid Dhururiyyah
1. Asas bagi mencapai matlamat hidup manusia di dunia dan akhirat.
2. Ia merangkumi aspek
a. agama, 
b. jiwa,
c. akal,
d. keturunan dan
e. harta.

Maqasid Hajiyah
1. Bagi mendapat kelapangan dalam kehidupan dengan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kesusahan dan kesukaran.
2. Terbahagi kepada aspek aspek iaitu:
3. Muamalat.
4. Jinayat .
5. Munakhat

Maqasid Tahsiniyah
1. Perkara-perkarayang dianggap terpuji didalam adat kehidupan dan pergaulan.
2. Ia menjauhi suasanayang kurang baik.
3. Merangkumi aspek-aspek seperti;
a. Kehidupan
b. makan,
c. pakaian,
d. musafir dan lain-lain.

Maqasid boleh digolongkan dalam lima prinsip
1. Memelihara agama.
2. Menjaga nyawa
3. Memelihara kewarasan akal
4. Menjaga maruah dan keturunan manusia
5. Melindungi harta benda manusia

Akhlak dalam Tamadun Islam
1. Perkataan “akhlak” berasal daripada Bahasa Arab “khuluq”.
2. Maksudnya budipekerti, perangai, sikap atau tabiat seseorang. 
3. Akhlak Baik (Mahmudah) seperti jujur, sabar, ikhlas, benar, pemurah.
4. Akhlak Buruk (Mazmumah) seperti hasad, riya, takabur, ujub
5. Menurut iman al-Ghazali
6. Akhlak ertinya kebiasaan manusia yang tetap yang wujud dalam diri manusia.
7. Untuk menghasilkan tingkah laku yang baik, tidak memerlukan pemikiran.
8. Menurut perspektif Islam, baik dan buruk adalah menurut ketentuan syarak.
9. Akhlak Islam hendaklah didasarkan kepada al-Quran, al-Hadis dan pendapat Ulama.

Ilmu dalam Tamadun Islam
 i. Naqli (wahyu) - membina asas tamadun berpandukan ketetapan Allah.
 ii. ‘Aqli (kajian) - mekanisma yang ada didalam peradaban itu sesuai dengan fitrah semula jadi manusia.

Tamadun Islam menitikberatkan 4 asas iaitu:
1. aqidah, 
2. shariah, 
3. akhlak dan
4. ilmu

Aqidah dalam Tamadun Islam
1. Aqidah merupakan asas kelahiran Tamadun Islam. 
2. Aqidah berasaskan tauhid. 
3. Aqidah berasal daripada perkataan Arab yang membawa erti kepercayaan / keyakinan’. 
4. Menurut etimologi bahasa Arab ‘aqidah’ terbitan daripada ‘aqada’ (ikatan/simpulan) . 

Menurut Hassan al-Banna
1. Aqidah adalah hal-hal yang berhubung dengan :
2. Kepercayaan. 
3. keyakinan di dalam hati. 
4. sehingga hati dan jiwa itu menjadi tenteram. 

Aqidah sebagai intisari Tamadun Islam:
1. Percaya kepada Allah SWT. 
2. Percaya kepada Malaikat. 
3. Percaya kepada Rasul. 
4. Percaya kepada Kitab. 
5. Percaya kepada Hari Kiamat. 
6. Percaya kepada Qada dan Qadar. 

Syariah dalam Tamadun Islam
1. syariah membawa maksud undang-undang Allah SWT
2. mengatur hubungan manusia dengan Allah dan kedamaian di dunia
3. Bagi menyelamatkan mereka untuk mencapai kehidupan abadi di akhirat kelak
4. Itulah tujuan (Maqasid al Syari’ah) diturunan

Maqasid boleh dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu
1. Maqasid Dhururiyyah. 
2. Maqasid Hajiyah. 
3. Maqasid Tahsiniyah. 

Maqasid Dhururiyyah
1. Asas bagi mencapai matlamat hidup manusia di dunia dan akhirat. 
2. Ia merangkumi aspek
a. agama, 
b. jiwa, 
c. akal, 
d. keturunan dan
e. harta. 

Maqasid Hajiyah
1. Bagi mendapat kelapangan dalam kehidupan dengan menghilangkan kesempitan yang biasanya membawa kesusahan dan kesukaran. 
2. Terbahagi kepada aspek aspek iaitu:
3. Muamalat. 
4. Jinayat. 
5. Munakhat

Maqasid Tahsiniyah
1. Perkara-perkarayang dianggap terpuji didalam adat kehidupan dan pergaulan. 
2. Ia menjauhi suasanayang kurang baik. 
3. Merangkumi aspek-aspek seperti;
a. Kehidupan
b. makan, 
c. pakaian, 
d. musafir dan lain-lain. 

Maqasid boleh digolongkan dalam lima prinsip
1. Memelihara agama. 
2. Menjaga nyawa
3. Memelihara kewarasan akal
4. Menjaga maruah dan keturunan manusia
5. Melindungi harta benda manusia

Akhlak dalam Tamadun Islam
1. Perkataan”akhlak”berasal daripada Bahasa Arab”khuluq”. 
2. Maksudnya budipekerti, perangai, sikap atau tabiat seseorang. 
3. Akhlak Baik (Mahmudah) seperti jujur, sabar, ikhlas, benar, pemurah. 
4. Akhlak Buruk (Mazmumah) seperti hasad, riya, takabur, ujub
5. Menurut iman al-Ghazali
6. Akhlak ertinya kebiasaan manusia yang tetap yang wujud dalam diri manusia. 
7. Untuk menghasilkan tingkah laku yang baik, tidak memerlukan pemikiran. 
8. Menurut perspektif Islam, baik dan buruk adalah menurut ketentuan syarak. 
9. Akhlak Islam hendaklah didasarkan kepada al-Quran, al-Hadis dan pendapat Ulama. 

Ilmu dalam Tamadun Islam
 i. Naqli (wahyu) - membina asas tamadun berpandukan ketetapan Allah. 
 ii. ‘Aqli (kajian) - mekanisma yang ada didalam peradaban itu sesuai dengan fitrah semula jadi manusia. ************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com