KONSEP TAMADUN


1.0 Pendahuluan
Perbincangan tamadun dan ketamadunan oleh para sarjana tamadun banyak bertitik tolak daripada perbincangan istilah. Terdapat beberapa istilah yang dikaitkan dengan tamadun. Antara istilah yang sering digunakan ialah ‘civilization’ dalam bahasa Inggeris, tamadun dan peradaban dalam bahasa Melayu, maddana, umran dan hadarah dalam bahasa Arab. Setiap istilah ini mempunyai maksud dan tafsirannya tersendiri. Peristilahan ini memberi kesan kepada definisi tamadun. Selain ini, definisi tamadun juga berbeza antara seorang sarjana dengan sarjana yang lain kerana mereka memberi tafsiran tamadun berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Ini menghasilkan definisi tamadun yang pelbagai berdasarkan dimensi yang berbeza. Bagi ahli antropologi, tamadun dikaitkan dengan kebudayaan. Ahli arkeologi pula menegaskan, tamadun dihubungkan dengan peninggalan bahan-bahan bukti (artifak) yang boleh digunakan oleh sejarawan dalam menyusun kisah sejarah masyarakat lampau.

Bagi para sarjana Muslim Islam, tamadun bermula dengan pengutusan para nabi dan rasul. Pembentukan masyarakat bertamadun menurut acuan Pencipta manusia adalah tujuan utama perutusan mereka. Para nabi dan rasul diberi amanat untuk meluruskan jalan kehidupan manusia dan menjadikan manusia umat yang bertamadun. Masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang memiliki seluruh tingkat kemajuan kehidupan yang meliputi aspek spiritual dan material. Islam telah membekalkan asas-asas yang kukuh dan sumber yang mantap untuk manusia membina tamadun.

Menurut Islam, tamadun sesebuah bangsa itu akan terbina apabila wujudnya nilai-nilai baik dan mulia dalam sesebuah masyarakat. Seandainya sesebuah masyarakat mengabaikan nilai-nilai baik atau menyalahi matlamat utama pembinaan tamadun, maka masyarakat tersebut akan mengalami zaman keruntuhan.
1.1 Peristilahan Tamadun
Peristilahan tamadun yang sering memenuhi diskusi para sarjana ketamadunan terdiri daripada istilah-istilah berikut:
• ‘Umran
• Hadharah
• Madaniyah
• Tamadun
• Civilization
• Peradaban

1.1.1 Istilah Umran dan Hadarah
Istilah umran dan hadarah diperkenalkan oleh Ibn Khaldun (14M) dalam karya beliau yang terkenal berjudul Muqaddimah. Beliau menggunakan dua istilah ini untuk menggambarkan masyarakat yang bertamadun. Istilah umran digunakan untuk menerangkan sifat-sifat fizikal tamadun; iaitu kawasan tanah yang didiami secara tetap dan aspek-aspek pembangunan yang wujud di satu-satu kawasan. Manakala hadarah pula merujuk kepada kehidupan yang menetap (M.A.J. Beg, 1982a, , 1982b). Oleh itu, istilah umran digunakan untuk maksud pembangunan dan kuantiti penduduk sebagai hasil daripada kewujudan tamadun. Ini bermakna apabila organisasi sosial terbentuk maka bilangan penduduk bertambah besar. Sehubungan itu, tamadun akan terhasil.

Ibn Khaldun juga menentukan beberapa kriteria utama masyarakat yang bertamadun. Antaranya seperti berikut:
• Aspek keagamaan
• Organisasi sosial
• Sistem perhubungan
• Sistem perundangan
• Bandar
• Aspek kesenian – senibina, seni khat dll.
Ibn Khaldun tidak meninggalkan peranan agama dalam pembentukan masyarakat bertamadun. Malah bagi beliau, agama memainkan peranan penting. Demikian juga peranan penting yang dimainkan oleh sistem perundangan kerana sistem ini mampu menghasilkan keadilan. Nilai keadilan amat besar pengaruhnya dalam menentukan jatuh bangun sesebuah tamadun. Bandar juga merupakan salah satu asas yang penting dalam pembinaan masyarakat yang bertamadun kerana kota atau bandar merupakan pusat pemerintahan dan kekuasaan. Oleh itu, pembangunan bandar mestilah menggunakan perancangan yang baik dan rapi. Antara faktor penting yang mesti diambilkira dalam perancangan sesebuah bandar adalah seperti berikut:
• Udara yang bersih
• Kemudahan asas yang lengkap seperti terusan sebagai jalan perhubungan
• Sumber makanan asasi
• Berhampiran dengan sumber binaan
• Kawasan penternakan (M.A.J. Beg, 1982a; 1995)
.
1.1.2 Istilah Madaniyah
Istilah madaniyah diperkenalkan oleh Muhammad Farid Wajdi (19M) dan Syeikh Muhammad Abduh (20M) (M.A.J. Beg, 1982b). Istilah ini juga merujuk kepada makna tamadun. Perkataan madaniyah diambil daripada perkataan madinah yang bermaksud bandar, kota atau city. Kota merupakan pusat peradaban atau tamadun. Ini jelas menunjukkan kaitan yang rapat antara keempat-empat perkataan ini. Keempat-empat perkataan ini juga sama dengan maksud perkataan civitas dalam bahasa Latin. Oleh itu, civitas dan madinah menjadi pusat dan lambang kemunculan tamadun.

1.1.3 Istilah Tamaddun
Istilah tamaddun yang mempunyai maksud yang sama dengan civilization telah diperkenalkan oleh Jurji Zaydan, seorang penulis Arab (M.A.J. Beg, 1982b).

1.1.4 Istilah Civilization
Dalam bahasa Inggeris, istilah yang digunapakai untuk menggambarkan masyarakat yang bertamadun ialah civilization. Istilah ini diambil daripada perkataan Latin civitas yang bermaksud kota, di mana kota merupakan salah satu faktor penting kewujudan sesebuah tamadun (Beg, 1982). Civilization juga dihubungkan dengan perkataan civil yang bermaksud keadaan masyarakat yang mempunyai tahap kehidupan yang tinggi (Azhar Hj Mad Aros dll, 2003).
Para sarjana barat pula telah memberi beberapa gambaran berikut bagi masyarakat yang bertamadun.
i. Collingwood:
Masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang mencapai tahap kehidupan civil iaitu kehidupan sopan. Masyarakat civil ini akan melahirkan masyarakat bandar iaitu masyarakat yang mempunyai kehalusan budi.
ii. Samuel Johnson:
Masyarakat yang bertamadun ialah suatu keadaan yang bertentangan dengan kehidupan biadab (barbaric). Masyarakat ini telah mencapai tahap kesopanan yang tinggi.
iii. Gordon Childe (sejarawan):
Pencapaian material adalah lambang ketamadunan. Civilization mempunyai persamaan dengan revolusi perbandaran. Pengukuran tamadun adalah berdasarkan kepada kewujudan bandar. Beliau menyamakan erti tamadun dengan revolusi bandar kerana apabila berlakunya revolusi bandar di satu-satu kawasan, maka akan lahirlah satu tamadun baru di kawasan berkenaan.
iv. Edward L. Farmer:
Masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang memiliki unit kebudayaan yang besar yang mengandungi norma-norma sosial, tradisi dan institusi yang dikongsi bersama dan diwarisi dari generasi ke generasi. Beliau juga memasukkan beberapa ciri berikut bagi menggambarkan masyarakat yang bertamadun iaitu:
• Penempatan kekal
• Revolusi pertanian
• Stratifikasi sosial
• Kewujudan agama
• Urbanisasi
• Pengkhususan kerja
• Sistem tulisan.
v. Darcy Riberio (Ahli antropologi):
Proses kehidupan bertamadun melibatkan aspek-aspek berikut:
• Penyebaran teknologi pertanian – berakhirnya corak kehidupan nomad.
• Wujud aktiviti perternakan dan pengkhususan kerja berasaskan kelompok kemahiran.
• Revolusi bandar – pertumbuhan bandar dan negara, wujud stratifikasi sosial.
• Penggunaan peralatan tembaga dan gangsa.
• Wujudnya sistem tulisan, angka, kalendar dan lain-lain.
• Revolusi pengairan
• Revolusi penghasilan inovasi teknologi berasaskan besi
• Revolusi penternakan
• Revolusi perdagangan
• Revolusi teknologi
• Revolusi industri
vi. E.B. Taylor (ahli antropologi):
Tamadun merangkumi keseluruhan pencapaian manusia termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan keupayaan serta tabiat-tabiat lain yang diusahakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat.
vii. Albert Schwetzer (ahli falsafah Jerman):
Tamadun merupakan keseluruhan kemajuan hasil daripada tindakan dan pemikiran manusia yang membawa kepada penyempurnaan kerohanian seseorang individu (Azhar Hj Mad Aros dll, 2003; M.A.J. Beg, 1982b).

1.1.5 Istilah Peradaban
Peradaban merupakan istilah dalam bahasa Melayu yang sering dikaitkan dengan masyarakat yang bertamadun. Menurut Kamus Dewan, masyarakat yang beradab atau bertamadun ialah masyarakat yang memiliki tingkat kemajuan dalam kehidupan jasmani dan rohani. Tamadun dinyatakan sebagai satu keadaan masyarakat yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran sama ada aspek sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggi (Kamus Dewan, 2002).
Pada dasarnya, istilah-istilah di atas merujuk kepada satu keadaan yang memiliki dua aspek pencapaian iaitu material dan spiritual dalam kehidupan. Kedua-dua pencapaian ini membentuk pencapaian asas dalam kehidupan masyarakat bertamadun. Antara pencapaian tersebut ialah seperti berikut:

• Kehidupan beragama
:: Pembentukan kota sebagai pusat pemerintahan atau pembinaan tamadun.
:: Kehidupan menetap.
:: Kemunculan dan perkembangan ilmu dan kemahiran.
:: Tahap kehidupan yang tinggi iaitu kehidupan hadarah bukannya badawah.
:: Kemajuan rohani dan jasmani.

1.2 Masyarakat Maju
Pada masa kini, penggunaan istilah masyarakat maju lebih dominan daripada istilah masyarakat bertamadun. Masyarakat maju diertikan sebagai masyarakat yang mempunyai tahap kemajuan sains dan teknologi serta ekonomi yang berasaskan perindustrian. Justeru itu, muncul beberapa istilah khusus untuk menggambarkan tahap kemajuan sesebuah negara yang diukur dari aspek pembangunan. Pencapaian ini dibahagikan kepada empat kategori iaitu:

* Negara-negara maju (yang telah membangun). Antara negara-negara yang termasuk dalam kategori ini ialah:
:: Amerika Syarikat
:: Britain
:: Perancis
:: Kanada
:: Australia
:: New Zealand
:: Jepun

* Negara-negara yang mempunyai ekonomi yang stabil dan pembangunan yang pesat dalam jangka masa yang agak lama seperti:
:: Republik Rakyat China
:: Mexico
:: India
:: Malaysia
:: Thailand.

* Negara-negara yang mempunyai rekod pembangunan yang kurang pesat, iaitu:
:: Benua Afrika
:: Amerika Tengah
:: Wilayah-wilayah Caribbean (kecuali Jamaica dalam kategori kedua)
:: Arab
:: Asia Tenggara (kecuali Singapura – kategori pertama, Filipina, Malaysia, Brunai dan Thailand – kategori kedua).
76% negara-negara dunia termasuk dalam kategori ini. Oleh sebab itulah negara–negara ini disebut juga sebagai negara ‘Two-Thirds World’ kerana :: daripada negara-negara dunia termasuk dalam kategori ini iaitu negara yang tidak membangun.(Wikipedia)
* Negara-negara yang tidak membangun atau negara yang sentiasa berhadapan dengan siri peperangan yang panjang atau suasana politik yang tidak stabil. Negara-negara ini di sebut juga sebagai ‘failed states’. Antara negara-negara tersebut ialah :
:: Haiti
:: Somalia
:: Sudan
:: Burma
:: Korae Utara (Wikipedia).
Selain itu, pembahagian negara juga dibuat berdasarkan pengkelasan dunia iaitu:
:: Negara-negara Dunia Pertama
:: Negara-negara Dunia Kedua
:: Negara-negara Dunia Ketiga
:: Negara-negara Dunia Keempat
:: Negara-negara Dunia Kelima
Negara-negara Dunia Pertama disebut juga negara yang telah membangun (Developed countries) seperti negara-negara Liberal Barat. Negara-negara Dunia Pertama ialah negara yang mempunya pencapaian yang tinggi dalam semua aspek, seperti berikut:
:: Kemudahan infrastruktur yang moden (fizikal dan institusi)
:: Tahap kehidupan
:: Most Economically Developed Countries (MEDCs)
:: Negara-negara perindustrian
:: Pendapatan per kapita
:: Human Development Index (HDI)
:: Gross Domestic Product (GDP) per kapita
Negara-negara Dunia Kedua ialah negara-negara Kesatuan Soviet (USSR). Walau bagaimanapun istilah ini sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1991 apabila USSR runtuh dan negara-negara dibawah kesatuannya berjaya mendapat kuasa otonomi masing-masing. (Wikipedia).
Istilah Negara-negara Dunia Ketiga mula digunakan oleh seorang ahli demografi bernama Alfred Sauvy yang merujuk kepada Third Estate. Kebanyakan negara yang termasuk dalam kategori ini ialah negara-negara yang mendapat kemerdekaan daripada penjajah. Negara-negara ini disebut juga sebagai negara yang sedang membangun (Developing Countries), The South. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini ialah negara yang mempunyai kriteria berikut:
:: Less Developed Countries (LDCs)
:: Least Economically Developed Countries (LEDCs)
:: Undeveloped Nations
:: Non-Industrialized Nations Or Not Technologically Advanced As OECD Countries (Organisation for Economic Co-operation and Development)
:: Tahap kehidupan yang rendah
:: Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang sederhana ke rendah
Negara-negara yang sedang membangun meliputi 8 buah negara Islam yang disebut Developing 8 (D-8 atau Developing Eight) iaitu:
i. Iran
ii. Indonesia
iii. Malaysia
iv. Pakistan
v. Bangladesh
vi. Turki
vii. Mesir
viii. Nigeria
Antara objektif pengenalan D-8 ialah untuk meletakkan negara-negara dalam ekonomi dunia, membuka ruang untuk hubungan dagang, menaikkan taraf hidup dan memberi peluang untuk membuat keputusan di peringkat antarabangsa. Kerjasama utama termasuklah dalam pengurusan kewangan, perbankan, pembangunan luarbandar, sains dan teknologi, pembangunan manusia, pertanian, sumber tenaga, persekitaran dan kesihatan. (Wikipedia)
Ukuran klasifikasi negara-negara ini kepada beberapa blok adalah berdasarkan beberapa pencapaian berikut:
:: Tahap pembangunan ekonomi yang rendah.
:: Tahap hidup yang rendah – Dari segi pencapaian pendidikan, penjagaan kesihatan, dll.
:: Negara yang tidak berasaskan perindustrian tetapi berasaskan pertanian dan penternakan.
:: Perkembangan sektor perindustrian yang tidak setara dengan perkembangan penduduk.
:: Indeks Pembangunan Manusia yang rendah (Human Development Index – HDI) - Pendapatan per kapita yang rendah
:: Pertumbuhan penduduk yang tinggi (Wikipedia).
Walaupun terdapat beberapa istilah yang digunapakai, tetapi istilah yang signifikan dari segi penggunaannya ialah “negara membangun” dan “negara yang sedang membangun” atau Third World. Dominasi istilah “negara atau masyarakat maju” berbanding istilah “tamadun” amat berkait rapat dengan kejayaan barat mendominasi kemajuan dunia keseluruhannya dari pelbagai aspek. Hal ini bertambah kukuh dengan adanya teknologi canggih ciptaan barat seperti teknologi komputer yang menjadi tunggak asas pelebaran teknologi maklumat ke seluruh dunia. Selain itu, matlamat hidup hari ini yang bertumpu pada aspek ekonomi dan keselesan hidup mengukuhkan penggunaan istilah masyarakat maju. Semua negara dan masyarakat di dunia enggan di kategorikan sebagai sebagai masyarakat mundur, sebaliknya mereka lebih bersedia diberi sandaran sebagai masyarakat maju apatah lagi masyarakat moden.

1.3 CIRI-CIRI TAMADUN
Masyarakat yang bertamadun memiliki beberapa ciri yang menggambarkan masyarakat maju. Antaranya ialah penempatan kekal, revolusi pertanian, stratifikasi sosial, kehidupan beragama, urbanisasi, sistem tulisan, organisasi politik dan pengkhususan kerja.

1.3.1 Penempatan kekal
Penempatan kekal merupakan salah satu perkara asas dalam mewujudkan masyarakat bertamadun. Penempatan kekal memungkinkan pembinaan kota dan bandar. Bermula dari kota dan bandar muncul pula unsur-unsur pembentukan tamadun yang lain. Penempatan kekal akan dipilih berdasarkan lokasi yang mempunyai ciri-ciri berikut:
• Kemudahan perhubungan seperti lembah sungai dan pesisir pantai atau telok.
• Tanah yang subur bagi mewujudkan revolusi pertanian.
• Kawasan yang selamat untuk penternakan.
Contoh penempatan kekal pada sejarah awal masyarakat bertamadun ialah Tamadun Mesir yang bertempat di Lembah Sungai Nil, Tamadun Sumeria di Lembah Sungai Tigris dan Euphrates, Tamadun India di Lembah Indus, Tamadun Cina di Lembah Sungai Kuning dan Tamadun Melayu di pesisir Selat Melaka dan Selat Sunda.

1.3.2 Revolusi Pertanian
Revolusi pertanian merubah pertanian sebagai satu sumber sara hidup kepada pertanian bentuk komersil. Revolusi ini merupakan salah satu bentuk peningkatan dalam tamadun. Revolusi ini juga mampu meningkatkan taraf kehidupan melalui kegiatan berikut:
• Pengumpulan kekayaan daripada hasil perkembangan industri pertanian dan penternakan.
• Revolusi pertanian adalah pra syarat penting mewujudkan peluang pekerjaan bagi menambah produktiviti dan melahirkan revolusi perdagangan.

1.3.3 Stratifikasi Sosial
Stratifikasi sosial turut menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat bertamadun. Kewujudan stratifikasi sosial dalam masyarakat bertamadun berdasarkan pembahagian tugas dan tanggungjawab secara tidak langsung. Sebagai contohnya, pengkelasan masyarakat bermula dengan pemilikan tanah pertanian yang mewujudkan penempatan kekal dan seterusnya dapat mengumpul kekayaan. Pemilikan tanah melahirkan golongan pemilik atau tuan tanah yang kuat berusaha dan berpengaruh. Beberapa tuan tanah telah membentuk satu kelompok golongan atasan, sementara buruh sebagai golongan pekerja atau hamba yang membentuk golongan bawahan. Pengkelasan masyarakat seperti ini telah melahirkan satu sistem kelas masyarakat yang di kenali dengan feudalisme. Dalam sistem ini, golongan atasan merupakan golongan minoriti, sementara golongan bawahan merupakan golongan majoriti.

Dalam masyarakat perindustrian hal ini tetap berlaku. Dalam lembaran sejarah Barat, tuan-tuan kilang merupakan golongan atasan yang mempergunakan sepenuhnya buruh atau pekerja kilang. Aktiviti tuan-tuan kilang bertambah rancak apabila wujudnya sistem kapitalisma di Barat yang memberi hak kebebesan individu. Stratifikasi sosial baru yang muncul di Barat telah memberi satu pergolakan dalam masyarakat yang mendorong kepada pemikiran baru Karl Marx yang berusaha untuk mencorakkan satu stratifikasi sosial yang tidak memberi kebebesan hak individu. Pemikiran Karl Marx dikenali dengan komunisma. Stratifikasi sosial baru yang dianjurkan oleh Karl Marx memberi kuasa kepada negara, bukan individu . Semua rakyat adalah sama. Rakyat berkerja untuk negara, bukan untuk tuan-tuan tanah atau tuan-tuan kilang. Stratifikasi sosial dalam bentuk ini dapat mengatasi pergolakan masyarakat yang dicetuskan oleh tuan-tuan kilang. Namun dalam pengalaman Soviet Union, stratifikasi sosial bentuk ini masih tetap melahirkan pergolakan yang lebih dahsyat. Kini Soviet Union bukan lagi satu kesatuan negara, sebaliknya negara-negara kecil yang telah mempunyai kuasa otonomi masing-masing. Dengan kata lain, stratifikasi soisal komunisma yang dianjurkan oleh Karl Marx menemui jalan buntu. Perkembangan ekonomi selanjutnya yang banyak berkaitrapat dengan teori kapitalisma melahirkan golongan pedagang yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat kerana mereka merupakan golongan yang boleh mencorak masyararakat ke arah masyarakat maju.
Walau apapun bentuk kelas dalam masyarakat, stratifikasi sosial pasti wujud, hanya bentuk dan hak dalam masyarakat yang berbeza.

1.3.4 Kehidupan beragama
Kehidupan beragama merupakan salah satu ciri masyarakat bertamadun. Dalam tamadun Islam, Ibn Khaldun menetapkan aspek ini sebagai perkara asas. Manakala sarjana Barat yang turut memasukkan aspek agama sebagai salah satu ciri masyarakat bertamadun ialah Edward L. Farmer manakala R.A. Buchanan pula menyebut wujudnya upacara agama yang kompleks adalah ciri-ciri kerahiban (Azhar Hj Mad Aros dll, 2003). Hal ini bukan sahaja wujud semasa lahirnya Tamadun Islam yang menjadikan agama sebagai teras masyarakat bertamadun, namun tamadun silam juga banyak membuktikan aspek agama wujud dalam pembinaan tamadun. Ini dapat dilihat dengan adanya perkara berikut:
• Kepercayaan
• Pemikiran tentang kuasa ghaib yang mengawal kehidupan
• Peninggalan bangunan keagamaan
1.3.5 Urbanisasi
Kewujudan bandar atau kota yang menjadi pusat tamadun mencetuskan proses pembandaran atau urbanisasi. Oleh itu, urbanisasi merupakan salah satu ciri tamadun kerana bandar bertindak sebagai pusat pertemuan dan kegiatan masyarakat. Revolusi bandar merupakan salah satu proses yang amat penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat bertamadun. Kelahiran kota dan negara adalah hasil daripada revolusi bandar. Dalam tamadun silam, muncul juga kerajaan yang berbentuk “negara kota” atau city-state. Kemunculan kota telah mewujudkan beberapa aspek dan institusi penting dalam pembinaan tamadun seperti berikut:
• Penempatan kekal
• Pembentukan pusat pemerintahan iaitu kota, kerajaan dan pertumbuhan tamadun.
• Institusi keagamaan
• Institusi pendidikan
• Institusi pemerintahan
• Institusi ekonomi.
1.3.6 Pengkhususan kerja dan inovasi teknologi
Peningkatan dalam kehidupan memberi kesan kepada peningkatan keperluan untuk memenuhi kehidupan. Justeru itu, lahirlah inovasi dan daya kreativiti serta pengkhususan kerja. Maka dengan ini akan wujudlah pelbagai aktiviti berdasarkan bidang khusus. Antara bidang yang muncul pada tahap awal masyarakat bertamadun adalah seperti berikut:
• Perekonomian
• Pertukangan
• Seni bina
• Teknologi logam
Perkembangan ini melahirkan tenaga mahir dalam pelbagai bidang. Antara bidang yang muncul pada tahap awal adalah seperti berikut:
• Perkapalan
• Pembinaan pelabuhan dagang
• Penyediaan mata wang
• Penciptaan alat pengangkutan
Selain mencetuskan kemahiran teknologi, muncul juga perkembangan yang meningkatkan daya kreativiti dan karya-karya estetika seperti berikut:
• Seni lukis
• Seni ukiran
• Seni hiasan
• Seni tenunan dan anyaman
• Seni seramik
1.3.7 Sistem Tulisan
Tulisan merupakan salah satu bukti penting kewujudan sesebuah tamadun yang dapat dipelajari dan disaksikan oleh genarasi kemudian. Sistem tulisan dapat dilihat pada tugu-tugu peringatan, bangunan keagamaan, makam, lembaran kertas, wang syiling dan lain-lain. Sistem tulisan lahir dan berkembang berdasarkan perkembangan sesebuah tamadun. Pada peringkat awal, sistem tulisan adalah dalam bentuk simbol, dan seterusnya berkembang membentuk sistem nombor dan tulisan.
1.3.8 Organisasi Politik Dan Pemerintahan
Kewujudan sistem politik dan pemerintahan merupakan ciri yang perlu ada dalam sesebuah masyarakat yang bertamadun. Kesatuan politik dan budaya mewujudkan keutuhan tamadun. Antara bentuk pemerintahan yang wujud dalam tamadun ialah:
• Homogeneous (serba sama). Kuasa pemerintah dalam bentuk ini tidak dipersoal oleh rakyat. Contohnya, pemerintahan Firaun di Mesir dan Kerajaan Byzantine.
• Heterogeneous (pelbagai bangsa), iaitu tamadun yang mempunyai banyak pemerintahan seperti tamadun Mesopotamia dan Greek yang mempunyai beberapa buah pemerintahan dan negara-kota (city-states). Begitu juga Tamadun Islam yang mempunyai pelbagai bahasa, bangsa dan budaya.
• Monarchy atau beraja. Raja menjadi lambang ketamadunan kerana raja dikaitkan pada sesuatu kekuatan seperti pada Tamadun Mesir, raja berkonsep Tuhan dan Tamadun Melayu pula, raja mempunyai konsep daulat.
• Oligarchy atau demokrasi. Demokrasi memberi ruang kepada sekumpulan yang memegang kuasa seperti sami dan cerdik pandai agama (Azhar Hj Mad Aros dll, 2003).

1.4 KONSEP TAMADUN ISLAM
Konsep Tamadun Islam menyentuh beberapa aspek yang menetapkan world view Tamadun Islam. Penetapan aspek ini menjadi pembeza wajah antara Tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain. Aspek-aspek tersebut adalah seperti berikut:

1.4.1 Definisi Tamadun Islam:
Berikut dikemukakan pelbagai definisi tamadun yang diutarakan oleh para sarjana Tamadun Islam.
i. Ibn Khaldun
Beliau menjelaskan Tamadun Islam sebagai pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asas kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai estetika yang tinggi.
ii. M. A. J. Beg
Beliau membuat kesimpulan bahawa tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kata-kata, skrip, kesenian, senibina, agama, undang-undang dan politik.
iii. Prof. Dr. Ahmad Shalaby
Tamadun Islam terbahagi kepada dua. Pertama, peradaban Islam tulen yang menjadikan Islam sebagai sumber. Kedua ialah peradaban yang dibangunkan oleh kaum muslimin dalam pelbagai bidang ilmu seperti matematik, perubatan, astrologi, muzik dan lain-lain. (1975:26)
vi. Professor Syed Naquib Al-Attas
Beliau telah mentafsirkan Tamadun Islam sebagai satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat.
v. Syed Qutb
Tamadun Islam ialah segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat dalam seluruh dimensi kehidupan seperti dalam sistem sosial, pemerintahan, politik, ekonomi dan kebudayaan yang berteraskan syariat Allah, serta bercirikan nilai-nilai moral Islam (1989:112). Menurut beliau, Tamadun Islam tidak boleh lari dari sibghatu’Llah atau acuan Allah (Ibid: 129). Beliau mengambil contoh pencapaian tamadun yang telah di asaskan oleh Rasulullah SAW. Tamadun Islam telah mencapai kemuncak keagungan dan terus berkembangan pada zaman kemudiannya.

vi. Said Hawa
Melalui karyanya al-Islam beliau menyatakan bahawa tamadun secara umum terbahagi kepada dua kategori sahaja iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Jahiliyah. Tamadun Islam ialah segala aspek kemajuan yang tegak di atas kebudayaan Islam serta hasilnya juga relevan dengan kebudayaan Islam. Manakala Tamadun jahiliyah pula ialah segala kemajuan yang dijelmakan dalam bentuk kebendaan tanpa mengambil kira aspek kerohanian dan moral.
vii. Lain-lain.

Ahmad Fauzi Haji Morad, Ahmad Tarmizi Talib, Aimini Amir Abdullah dan Zarina Mohammad menyatakan bahawa tamadun merangkumi kebudayaan, peradaban, kemajuan (kebendaan dan kerohanian) dan sopan santun. Manusia tidak akan dapat mencari satu etika tamadun jika tidak mempunyai masyarakat yang bermoral. Kemajuan Tamadun Islam tidak terbatas hanya kepada kemajuan kebudayaan semata-mata. Malah ia merupakan kemajuan yang berjalan serentak dengan kerohanian. Seterusnya, mereka menyatakan bahawa Tamadun Islam ialah meletakkan al-Din sebagai pembentukan tamadun manusia.
Ringkasnya, Tamadun Islam meliputi seluruh pencapaian dalam kehidupan manusia. Pencapaian-pencapaian dan kemajuan-kemajuan yang dibangunkan oleh manusia berjalan selaras dengan konsep Islam sebagai al-Din.

1.4.2 Aspek-aspek Penting Tamadun Islam
Terdapat tiga aspek penting dalam Tamadun Islam, iaitu:
i) Aspek manusia.
Aspek manusia berkisar dalam tiga persoalan pokok, iaitu dari mana kita berasal, kenapa kita diwujudkan dan ke mana kita akan pergi. Jawapan kepada persoalan-persoalan ini akan menentukan hala tuju dan pembentukan Tamadun Islam.
ii) Aspek masyarakat.
Aspek masyarakat melibatkan perkara-perkara berikut:-
(a) Hak untuk hidup.
(b) Hak untuk bebas.
(c) Maruah dan hak peribadi.
(d) Hak berfikir, beragama dan mengeluarkan pendapat.
(e) Keadilan dan kehakiman.
iii) Aspek sejarah.

Aspek sejarah dalam Tamadun Islam merupakan satu mekanisma panduan, teladan dan sempadan. Pengajaran dari fakta sejarah akan mendorongkan seseorang melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Kepentingan aspek ini terbukti pada sebahagian kandungan al-Qur’an yang memaparkan sejarah umat yang silam dan juga sejarah para nabi (anbiya’). Sebagai contohnya, Surah Maryam menceritakan kisah Maryam yang merupakan ibu kepada Nabi Isa AS. Demikian juga surah Ali Imran menceritakan kisah keluarga Imran yang juga salasilah keluarga Nabi Isa AS. Surah Ibrahim memaparkan kisah Nabi Ibrahim AS termasuk kisahnya dibakar oleh Namrud, namun tidak terbakar. Kisah Nabi Musa dengan Firaun, Nabi Lut dengan umatnya, Nabi Nuh dilanda banjir besar, Nabi Ayob dtimpa penyakit, Nabi Syuib dengan tanamannya, Nabi Harun menjadi teman Nabi Musa, Nabi Khaidir dan nabi-nabi yang lain termasuk yang tidak dinyatakan namanya dengan jelas. Semua kisah sejarah ini bukan sekadar dipaparkan untuk memenuhkan al-Qur’an tetapi untuk dijadikan iktibar dan teladan perjalanan manusia hari ini dan akan datang.

Aspek-aspek manusia, masyarakat dan sejarah akan melahirkan tamadun agung, iaitu tamadun yang menepati matlamat penciptaan manusia, menghormati hak-hak asasi manusia dan menjadikan peristiwa silam sebagai dorongan ke arah penciptaan tamadun yang lebih dinamik.

1.4.3 Asas Tamadun Islam
Tamadun Islam terikat dengan beberapa perkara penting yang menjadi asas pembinaan tamadun. Antaranya ialah akidah, syariah, akhlak dan ilmu. Empat asas ini dikuti dengan asas keadilan, semangat kejiranan, toleransi dan kebebasan beragama sebagai pra-syarat Tamadun Islam. (Mahyudin Hj.Yahya :1998:15). Asas-asas ini menjadikan Tamadun Islam tetap unggul walaupun tidak terbina di atas tapak sejarah awal Islam iaitu di Semenajung Tanah Arab, khususnya di bumi Mekah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah.

* Akidah
Akidah merupakan satu konsep kepercayaan yang akan membentuk iman kepada Allah SWT, para rasul, para Malaikat, Kitab-kitab, Hari Akhirat dan Qada’ Qadar Allah. Keyakinan kepada konsep tauhid kepada Allah memberi kesan dalam kehidupan manusia. Tauhid merupakan falsafah kehidupan dalam Islam dan menjadi asas kepada kelahiran tamadun. Keimanan kepada Allah SWT akan mengubah dan membentuk pandangan manusia terhadap Tuhan, sesama manusia dan alam semesta.
Zaman Nabi Muhammad SAW merupakan zaman kegemilangan Tamadun Islam, sama ada dalam aspek politik, pentadbiran mahupun ekonomi. Umat Islam telah berjaya membentuk sebuah kerajaan Islam yang kukuh di Kota Madinah dengan berasaskan akidah. Akidah yang mantap telah membentuk sistem nilai, iaitu suatu sistem yang mengawal sifat dan bentuk ketamadunan.

* Syariah
Syariah merangkumi ibadah dan muamalah. Ibadah ialah peraturan-peraturan untuk melakukan peribadatan dan ketaatan kepada Allah SWT. Ia juga meliputi perilaku melaksanakan kebaikan kepada sesama manusia dan alam. Muamalah pula ialah peraturan perhubungan sesama manusia yang meliputi aspek akhlak, politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Aspek syariah dalam Tamadun Islam dilihat sebagai pemangkin kepada keutuhan dan kecemerlangan tamadun. Ia juga menjadi pembeza antara Tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain. Melaksanakan keadilan pula adalah prinsip penting dalam perlaksanaan syariat Islam. Ia menjadi lambang kesucian agama Islam. Pelaksanaan keadilan merupakan asas bagi setiap penyusunan masyarakat dan negara. Oleh itu, jika akidah boleh diibaratkan sebagai sumber inspirasi dalam menggerakkan tamadun, syariah pula adalah sebagai penunjuk jalan, penentu kaedah dan perlaksanaan Tamadun Islam. (Azhar, 2000: 129)

* Akhlak
Akhlak merupakan mekanisma yang menggerakkan umat Islam menjadi umat yang bertamadun tinggi. Tanpa akhlak, Tamadun Islam yang dibina tidak mempunyai sebarang erti. Oleh itu, dalam ajaran Islam, akhlak merupakan pelengkap kepada akidah dan syariah. Imam al-Ghazali menjelaskan akhlak merupakan suatu kebiasaan yang terdapat dalam diri manusia. Seseorang akan melakukan dengan mudah dan tidak perlu berfikir untuk menghasilkan perbuatan dan tingkah laku. Sekiranya tingkah laku seseorang itu indah dan terpuji ia dinamakan akhlak yang baik (akhlak mahmudah), tetapi jika perbuatan atau tingkah laku itu keji ia dinamakan akhlak yang buruk (akhlak mazmumah). (Aboebakar Atjeh, 1985:13)
Nilai akhlak sebagai satu unsur pembinaan tamadun sudah ada dalam tamadun-tamadun silam seperti Tamadun Yunani atau lain-lain tamadun. Walau bagaimanapun, nilai-nilai murni dalam nilai akhlak disempurnakan oleh Nabi Muhamad SAW. Ini berdasarkan satu hadis Rasulullah SAW yang bermaksud “Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”.

Nilai paling utama dalam kehidupan manusia ialah nilai baik yang akan membentuk akhlak seseorang dan ia tidak ditentukan oleh akal manusia, sebaliknya oleh wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. Nilai yang diketengahkan oleh ajaran Islam terbukti lebih sesuai dengan fitrah manusia. Oleh kerana itu, nilai dalam akhlak Islam mampu merentasi sempadan, masa dan geografi. Akhlak Islam amat berperanan membantu keutuhan sesebuah tamadun dalam rangka manusia melaksanakan amanah sebagai khalifah di dunia. Segala bentuk perlakuan yang berasaskan ajaran Islam membawa penganutnya mengamalkan akhlak yang mulia.

* Ilmu
Kelahiran Tamadun Islam juga berasaskan ilmu pengetahuan yang disarankan oleh firman Allah SWT dalam surah al-‘Alaq (ayat Iqra’). Ia merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Penekanan kepada ilmu pengetahuan yang bermula dari peringkat awal telah membangkitkan kesedaran pentingnya pembinaan tamadun berasaskan pengetahuan. Sejarah kegemilangan Tamadun Islam telah berjaya dicipta kerana penghayatan ummah terhadap budaya ilmu dalam kehidupan seharian. Selain daripada kejayaan melahirkan tenaga-tenaga mahir dan professional dalam pelbagai bidang, masyarakat Islam juga mempunyai pegangan agama yang teguh, pemikiran yang tinggi dan akhlak yang luhur.
Ilmu merupakan elemen penting yang menjadi pemangkin pergerakan manusia. Penguasaan pelbagai ilmu pengetahuan menjadikan masyarakat Islam mampu melakukan penelitian, pengkajian dan menghasilkan penemuan baru atau teknologi. Antara contoh intelektual Islam yang menjadi pemangkin budaya ilmu pengetahuan dalam masyarakat seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Maskawayh, Ibn Batutah, Ibnu Khaldun, al-Farabi, al-Kindi, al-Khawarizmi, al-Ghazali, al-Biruni dan al-Battani. Selain itu, para ulama Islam turut berkembang kerana pemilikan ilmu. Contohnya, Imam Shafie, Imam Maliki, Hanafi dan Hambali. Mereka semua adalah intelektual Islam yang menjadikan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber utama ilmu mereka.

Pelbagai pencapaian yang berjaya dihasilkan merupakan puncak kemampuan akal dan kejayaan manusia. Kejayaan ini menjadi dasar untuk membentuk sesuatu tamadun bagi memenuhi keperluan kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain. Oleh itu, dalam menangani era teknologi dan globalisasi hari ini, umat Islam harus bersedia untuk memiliki segala kepakaran yang diperlukan demi mempertingkatkan martabat umat Islam dan mengelak dari bergantung dengan pihak lain. Umat Islam wajib berusaha memiliki pelbagai kepakaran, sama ada kepakaran ilmu agama yang terus berkembang dan berubah, mahupun kepakaran ilmu dunia yang berbentuk kemahiran dan daya cipta. Kepakaran ilmu dunia akan menyebabkan umat Islam disanjung dan dijadikan rujukan, sementara kepakaran ilmu agama akan menjadikan umat Islam umat yang teguh dengan dasar agamanya yang menganjurkan keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat.

Oleh itu, dapat ditegaskan bahawa semua yang terkandung dalam ajaran Islam menjadi asas pembinaan tamadun kerana peningkatan dari aspek spiritual (ma’nawi) akan mendorong kebangkitan fizikal. Kebanyakan tamadun dunia lain juga terbina dengan berasaskan kepercayaan agama. Keteguhan kepada pelaksanan agama menjadi faktor kepada peningkatan dan kemusnahan sesebuah tamadun. Sebaliknya, tamadun yang mula menyeleweng dari dasar agama akan mempercepatkan keruntuhan sesebuah tamadun. Berbeza dengan Islam sebagai din yang dipelihara oleh Allah melalui cara yang dapat dikaji mahupun tidak. Penjagaan dari Allah SWT menjadikan Tamadun Islam mampu bertahan lama sehingga kini. Hanya, pada masa kini umat Islam kurang menghayati konsep Tamadun Islam sehingga mereka leka dengan kepalsuan Tamadun Barat yang hanya menumpukan kepada kemegahan dunia tanpa menggabungkan dengan kebahagian akhirat. Umat Islam hari ini dibelenggu pelbagai masalah, kurang menghayati agama, ketinggalan dalam menguasai ilmu dan teknologi hari ini. Kesungguhan menghayati Islam, berdisiplin tinggi serta menguasai pelbagai ilmu khususnya sains dan teknologi boleh memberi kekuatan kepada umat Islam untuk menandingi Tamadun Barat hari ini.

1.4.4 Sumber Tamadun Islam
Sumber Tamadun Islam terbahagi dua, iaitu sumber wahyu dan sumber sekunder. Sumber wahyu terkandung dalam al-Qur’an dan al-Sunnah.

* Al-Qur’an.
Al-Qur’an mrupakan mukjizat yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya dikira sebagai ibadah. Al-Qur’an mengandungi keseluruhan ajaran Islam yang merangkumi konsep ketuhanan, sistem perundangan, alam ghaib, nilai moral, fakta-fakta sains, sejarah dan lain-lain lagi. Al-Qur’an sebagai mukjizat tetap terpelihara daripada sebarang bentuk usaha penyelewengan dan penambahan.
Al-Qur’an sebagai sumber yang dapat disaksikan hingga ke hari ini sentiasa menyeru umat Islam melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan serta membangunkan alam untuk kebaikan bersama. Selain itu, al-Qur’an menekankan aspek keadilan dan segala prinsip-prinsip sosial. Ahmad Shalaby (1997:95) menegaskan, al-Qur’an al-Karim mengandungi asas-asas yang kukuh dan sistem yang teguh bagi pendirian agama, tamadun dan dunia. Beliau menegaskan:
“Andainya kita dapat mentafsirkan asas-asas ini dengan sebaiknya nescaya terbentuklah suatu sistem yang sempurna dan sesuai untuk manusia seluruhnya di pelbagai zaman dan tempat”.

* Al-Sunnah.
Selain al-Qur’an, sumber kedua yang menjadi sumber Tamadun Islam ialah sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Sunnah ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan serta sifat atau akhlak dan riwayat hidup baginda sebelum dan sesudah dilantik menjadi Rasul.

Sumber ini diterima sebagai sumber yang benar dan berautoriti dalam Tamadun Islam. Sunnah bukan sekadar bertindak sebagai penafsir dan pengulas yang paling sahih walaupun kesahihannya mengambil tempat kedua selepas al-Qu’ran, malah dari sudut lain, adalah tidak mungkin untuk melihat agama Islam sebagai sesuatu yang sempurna tanpa bantuan dan penjelasan al-Sunnah. Walau bagaimanapun, haruslah diingat bahawa sunnah yang diterima sebagai sumber autoriti ini hanyalah sunnah yang sahih sahaja. Sunnah dalam bentuk ini sahaja yang boleh diterima pakai sebagai sumber, sementara Sunnah yang sebaliknya tidak diterima. (Azhar 2000:103) Untuk mempastikan Sunnah yang sahih dan sebaliknya, para ulama hadith telah berjaya membentuk satu ilmu khusus yang dikenali dengan ilmu Mustalah al-Hadith. Hadis atau Sunnah menjadi sumber penting kerana ia bukan sahaja menggambarkan keseluruhan agama Islam, namun turut memaparkan secara jelas kandungan al-Qur’an yang menjadi pegangan orang Islam.

* Sumber-sumber sekunder
Selain daripada al-Qur’an dan al-Sunnah, terdapat sumber lain yang berperanan sebagai pengukuh kepada penjanaan Tamadun Islam. Antaranya ialah ijtihad, ijmak ulama’, al-Qias, Masalih al-Musalah dan al-Istihsan. Kesemua sumber ini dihasilkan oleh pemikir Islam yang berusaha mencernakan Islam dalam kehidupan seharian umat Islam yang semakin kompleks. Pemikiran intelek dan ulama Islam yang melahirkan pelbagai kaedah Islam tetap berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an dan hadith Nabi SAW.
Terdapat banyak ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadis yang mendorong manusia belajar dan menggunakan akalnya atau memperkembangkan semangat intelektualisma. Contohnya, ialah ayat-ayat yang disudahi dengan ungkapan yang bermaksud ‘Apakah kamu tidak menggunakan akal’, ‘Apakah kamu tidak berfikir’ dan lain-lain lagi. Ayat-ayat ini mengandungi maksud supaya umat Islam menggunakan akal untuk memerhati dan mempelajari alam sekeliling. Di samping itu, terdapat juga mekanisma lain yang kewujudannya merupakan manifestasi kepada sumber-sumber ini seperti pembentukan pentadbiran yang berkesan selari dengan ajaran Islam, monumen-monumen indah yang melambangkan keagongan Islam dan ketinggian ilmu-ilmu Islam sehingga menjadi rujukan kepada pembinaan tamadun lain. Tidak dinafikan juga keindahan seni Islam seperti seni kaligrafi, seni bunyi, seni tampak dan sebagainya turut menarik perhatian dan minat masyarakat dunia.

* Tamadun lain
Islam bersifat terbuka kepada semua tamadun dan tidak menolak segala kebaikan yang dihasilkan oleh tamadun-tamadun lain. Elemen ini membolehkan Tamadun Islam berkembang tanpa sempadan masa dan geografi serta bertoleransi terhadap agama dan budaya lain. Tamadun Islam telah berkembang ke luar dari Semananjung Tanah Arab sampai ke Eropah, Alam Melayu dan Tanah Besar Cina. Ketamadunan yang telah dicapai oleh bangsa-bangsa di luar Semenanjung Tanah Arab ini tetap dipelihara oleh Tamadun Islam, bahkan diperkembangkan lagi melalui aktiviti penterjemahan, penyelidikan dan penambahbaikan dengan memasukkan unsur-unsur Islam. Sebagai contohnya, ilmu astronomi, aljebra dan perubatan daripada tamadun Yunani, Cina dan India disesuaikan dengan ajaran Islam dan telah dikembangkan oleh para sarjana muslim.
Ringkasnya, semua bentuk pembangunan atau kemajuan dalam sesebuah masyarakat yang berteras Tamadun Islam hendaklah dibentuk dalam acuan sumber-sumber tersebut.

1.4.5 Ciri-Ciri Khusus Tamadun Islam
Ciri-ciri tamadun yang dikemukakan oleh para sarjana Barat seperti wujudnya penempatan, kemunculan kota atau bandar, peningkatan kualiti hidup, wujudnya organisasi, bahasa dan penggunaan tulisan dan adanya daya reka cipta, turut terkandung dalam masyarakat Islam yang menjadi penunjang Tamadun Islam. Bahkan ciri-ciri Tamadun Islam lebih luas daripada yang dinyatakan. Namun ciri-ciri khusus Tamadun Islam tersebut jarang diketengahkan. Ciri-ciri khusus Tamadun Islam yang akan dipaparkan di bawah menggambarkan keistimewaan dan nilai tersendiri dan nilai sebenar Tamadun Islam. Ciri-ciri ini menjadi penentu sebab Tamadun Islam diterima oleh semua bangsa yang ada di dunia, walaupun pada asalnya Tamadun Islam bermula pada bangsa Arab. Tamadun Islam diterima oleh masyarakat India sehingga melahirkan era Kesultanan Delhi di India yang berjaya dimantapkan oleh oleh Dinasti Babur sehingga terbinanya Taj Mahal yang menjadi mercu tanda Islam di India. Tamadun Islam diterima oleh masyarakat Cina pada zaman Dinasti Ming. Tamadun Islam diterima oleh masayrakat Melayu di pelbagai pulau dan daratannya. Tamadun Islam diterima oleh masayrakat Eropah seperti di Sepanyol sahingga terbinanya Istana al-Hamra’ di Granada. Ringkasnya, kebanyakan bangsa di dunia boleh menerima Tamadun Islam kerana ciri-ciri khusus ini. Ciri-ciri tersebut adalah seperti berikut:

* Rabbani
Ciri rabbani menunjukkan Tamadun Islam di dasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Menerusi ciri ini, umat Islam sedar hakikat keberadaannya di dunia ini adalah sebagai khalifah Allah yang diamanahkan untuk membangunkan setiap wilayah yang diduduki. Sumber, matlamat dan tujuan kehidupan manusia berteraskan ketetapan Allah SWT yang terkandung dalam al-Qur’an. Selain itu, ciri ini juga menjadikan umat Islam sedar bahawa tujuan penciptaan manusia adalah untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah SWT. Perhubungan manusia dengan Allah SWT merupakan matlamat tertinggi dalam Tamadun Islam. Sementara perhubungan manusia sesama manusia dan alam lainnya adalah pelengkap hubungan dengan Maha Pencipta. (lihat surah al-Taubah: 24, al-Zukhruf: 59) Ciri ini juga menjadi bukti semua bangsa adalah sama dalam masyarakat Islam. Pembezanya hanyalah iman dan takwa, bukan warna kulit, pangkat, keturunan dan kekayaan. Oleh itu, ciri ini merupakan tunggak utama Tamadun Islam dan asas perbezaan Tamadun Islam dengan tamadun lain.

* Keseimbangan dan kesederhanaan.
Kesimbangan bermaksud seimbang antara dua keadaan yang bertentangan. Konsep keseimbangan dalam Tamadun Islam merangkumi kerohanian (spiritual) dan kebendaan (material), tanggungjawab ibadat kepada Allah dan urusan kehidupan dunia, kepentingan individu dengan masyarakat dan keseimbangan nilai spiritual dengan material.

* Universal
Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa tertentu, tempat dan tempoh tertentu, bahkan Tamadun Islam milik seluruh manusia yang berpegang kepada Din al-Islam. Ini bermakna Tamadun Islam sesuai dengan segala bangsa dan situasi. Ia juga menepati keperluan dan peredaran zaman. Tamadun Islam berpegang kepada konsep ummah dan tidak disandarkan kepada sesuatu bangsa atau kawasan tertentu. Dengan ciri ini terbukalah ruang kepada semua bangsa di dunia untuk membentuk masyarakat Islam dan membina tamadun sejagat.

* Ideal dan realistik
Islam sentiasa meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dan dapat dicapai dengan memberi landasan kukuh kepada seluruh kegiatan agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah SWT. Ciri realistik mengambil kira kehidupan manusia di alam sejagat dengan kepercayaan bahawa alam sejagat merupakan suatu hakikat yang berlaku di dunia nyata. Dunia nyata adalah antara bukti kewujudan Allah SWT yang Maha Pencipta.

* Tetap dan anjal
Tamadun Islam mempunyai prinsip yang tetap dan tidak berubah pada sasaran dan matlamat pembinaan tamadun, tetapi anjal dari sudut cara dan teknik pelaksanaanya. Islam memberi kebebasan dari sudut merealisasikan tamadun pada setiap bangsa yang berbeza dengan mengambil kira matlamat yang harus di capai, bukan kemajuan dari sudut kebendaan semata-mata.

* Menyeluruh
Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aspek akidah, syariat (undang-undang) dan akhlak. Demikian juga hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Ia juga merupakan satu seruan keadilan untuk semua manusia, sama ada Islam atau bukan Islam, musuh atau lawan dan mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak. Dari aspek kehakiman, Tamadun Islam telah terbukti dapat mengembalikan hak kepada yang empunya, sebagaimana yang berlaku dalam sejarah Islam. Tamadun Islam juga menyentuh aspek kenegaraan yang meliputi hubungan dalam negara mahupun antarabangsa.

1.4.6 Matlamat Tamadun Islam
Para sarjana Tamadun Islam telah merumuskan matlamat Tamadun Islam seperti berikut :
* Menjaga hubungan baik antara makhluk dengan Khaliq
Penjagaan hubungan baik dalam Tamadun Islam terbentuk melalui keimanan yang mantap, akidah yang lurus dan pengabdian kepada Allah SWT semata-mata seperti yang terkandung dalam konsep tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyyah. Hubungan dengan Allah merupakan hubungan ubudiyyah dan sama sekali tidak menyamai dengan sebarang hubungan lain.

Menjaga hubungan dengan Allah merupakan matlamat terakhir dan kemuncak hubungan-hubungan yang lain. Pada hakikatnya, hubungan dengan manusia dan alam lainnya akan kembali kepada perhubungan yang kudus dengan Pencipta Alam, iaitu Allah SWT seperti yang dapat difaham pada surah at-Taubah:24. (Amir A.Rahman,1991:4).

* Menjaga hubungan baik sesama manusia.
Manusia tidak dapat hidup bersendirian, lebih-lebih lagi dalam membina tamadun dan kemajuan. Justeru itu Islam menggariskan peraturan dalam membina hubungan tersebut dengan menghayati segala sifat terpuji dan menjauhi sifat tercela. .Sifat yang dituntut oleh Islam antaranya saling membantu pada perkara takwa dan kebaikan dan tidak membantu pada perkara dosa dan keburukan seperti yang terakam pada surah al-Maidah: 2. Selain itu, Tamadun Islam menjaga kesejahteraan sesama manusia dengan mengharamkan tuduh menuduh, mengumpat, mengeji, mencuri dan lain-lain. Masyarakat Islam ialah masyarakat yang universal. Ia terbuka kepada seluruh umat manusia. Sifat universal ini memerlukan wujudnya masyarakat yang saling berkomunikasi dengan baik dan berdisiplin seperti pada surah surah al-Hujurat:13.

* Menjaga hubungan antara makhluk dan alam
Dalam membina tamadun, Islam membentuk manusia supaya menjaga hubungan yang baik dengan makhluk lain. Sebagai contohnya, Islam mengharamkan pembunuhan binatang tanpa sebab yang diharuskan atau membunuh haiwan dengan cara yang zalim dan kejam. Antara penentuan garisan yang telah ditentukan oleh al-Qur’an sebagai sumber utama Tamadun Islam dalam menjalin hubungan harmoni antara makhluk dengan alam dapat dilihat pada firman Allah seperti berikut:
a) Hubungan dengan binatang, surah Yasin:72,
b) Hubungan dengan tumbuh-tumbuhan, surah an-Nahl:10 -11.
c) Hubungan dengan laut, surah an-Nahl:14.
d) Hubungan dengan cakerawala, surah Ibrahim: 32 - 33.
Terdapat hampir 500 ayat al-Qur’an yang menyentuh persoalan alam sekitar dan tanggungjawab mengurusnya. Demikian juga Sunnah Rasulullah SAW banyak memberi petunjuk yang menekankan kepentingan memulihara alam sekitar (Mohd Zuhdi, 2002:127) .

* Menjaga kewarasan akal
Akal merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia. Keistimewaan manusia berbanding makhluk lain terletak pada akal yang sempurna dan waras. Dalam membina kemajuan dan peradaban, akal yang waras mestilah dijaga dan diarahkan untuk tujuan yang murni dan baik, bukan untuk membawa kemusnahan kepada diri sendiri dan manusia lain. Justeru itu, Islam mengharamkan segala perbuatan merosakkan akal seperti mengambil minuman yang memabukkan, penagihan dadah dan seumpamanya seperti yang terakam dalam surah al-Maidah: 32.

* Menjaga diri dan nyawa
Nyawa merupakan kurnia Allah SWT untuk memberi peluang dan bekalan kepada manusia mengabdikan diri kepada-Nya. Lantaran itu, dalam membina tamadun dan kemajuan, ajaran Islam menekankan penjagaan nyawa manusia. Justeru jiwa dan nyawa manusia milik mutlak Allah SWT, sedangkan manusia adalah pemilik secara nisbi sahaja, maka mereka mestilah memelihara nyawa sendiri dan orang lain. Penekanan ini menyebabkan Islam mengharam membunuh diri dan melakukan pembunuhan kepada orang lain seperti dalam surah an-Nisa’:29. Sehubungan itu, dalam membina kemajuan dan peradaban, Islam juga mengharamkan tujuan kemajuan adalah untuk kemusnahan seperti pembinaan senjata nuklear dan kimia untuk membunuh orang lain atau membawa kehancuran.

* Menjaga zuriat dan keturunan
Islam mengambil berat aspek penerusan zuriat dan keturunan dengan menekankan perkembangan keturunan yang baik selaras dengan kemajuan. Keturunan yang baik mestilah melalui perkahwinan. Sehubungan itu, Islam mengharamkan segala bentuk pergaulan bebas dan perbuatan zina. Islam juga mensyariatkan undang-undang yang tegas bagi kesalahan zina. Syariat ini bertujuan untuk memastikan zuriat dan keturunan manusia terpelihara sesuai dengan kemuliaan manusia sebagai khalifah Allah seperti yang dapat difaham pada surah al-Isra’:31 dan surah an-Nur:2.

* Menjaga keselamatan harta
Islam tidak menegah pengumpulan harta dan usaha untuk mencari kekayaan. Namun Islam menekankan matlamat dan usaha tersebut mestilah selari dengan kehendak Islam, seperti mencari hasil yang halal dan membelanjakan harta untuk tujuan yang baik dan diharuskan oleh syarak. Dalam membina tamadun, Islam menekankan keselamatan harta. Justeru itu, Islam tidak membenarkan sebarang bentuk penindasan dan pencerobohan terhadap harta orang lain seperti mencuri, merompak atau urus niaga yang berasaskan riba seperti yang dapat dilihat pada surah al-Qashash:77 dan surah al-Maidah:38.

Oleh itu, selain bermatlamat menjaga hubungan manusia dengan Pencipta, sesama manusia dan alam sekitar, Tamadun Islam juga bermatlamat menjamin keselamatan nyawa, akal, tubuh badan, harta dan keturunan. Semua objektif ini hanyalah untuk memperoleh keredaan Allah SWT dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Daripada perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa konsep tamadun menurut perspektif Islam ialah paduan antara pembangunan material dan spiritual atau antara kebendaan dan kerohanian dan antara memenuhi tuntutan fitrah manusia yang bersifat jasad dan roh. Inilah yang melayakkan Tamadun Islam menjadi tamadun yang universal. Selain itu, kita akan dapat melihat perbezaan yang ketara antara Tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain seperti Tamadun Barat. Tamadun Barat lebih menonjolkan aspek pencapaian kebendaan atau material sebagai ukuran bagi menentukan sesebuah masyarakat itu bertamadun atau sebaliknya, manakala Tamadun Islam mengimbangi antara pembangunan material dan spiritual. Kesyumulan Tamadun Islam diinspirasikan dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud:
“Bukanlah kebaikan kepada kamu orang-orang yang meninggalkan kepentingan duniawi untuk akhirat. Dan tidak ada kebaikan bagi kamu orang-orang yang meninggalkan kepentingan akhirat untuk dunia, akan tetapi paling baik bagi kamu yang mengambil dari ini dan ini” (kedua-duanya secara sepadu). (Riwayat Bukhari)
Kesepaduan dalam Tamadun Islam berlaku tanpa pengabaian mana-mana aspek, jika berlaku pengabaian akan membawa kepada kepincangan dan kecacatan. Malah pada pandangan Islam ia tidak memenuhi maksud Tamadun Islam yang sebenarnya.

1.5 KONSEP TAMADUN BARAT
Tamadun Barat diasaskan kepada pemikiran yang bersumberkan Tamadun Greek Yunani dan Rom purba yang muncul pada tahun 2000 S.M. Kedua-dua tamadun ia banyak memberi inspirasi kepada kemunculan dan kekuatan Tamadun Barat. Ini menjadikan Tamadun Barat tegak atas landasan idealisme sekular yang mementingkan pemikiran logik sebagaimana Tamadun Yunani yang lebih menekankan keagungan manusia dari faktor ketuhanan.

Pemikir dan golongan intelektual Yunani telah mencorakkan masyarakat Yunani ke arah pemisahan agama dari kehidupan keduniaan. Tokoh utama dalam zaman ini adalah Socrates, Plato dan Aristotale. Socrates dalam dialognya telah menegaskan bahawa “pada hakikatnya tidak ada nilai moral dan spiritual yang mutlak”. Oleh itu, manusia hendaklah bergembira sepenuhnya dalam kehidupan dunia. Inilah matlamat utama kehidupan manusia, iaitu keseronokan pancaindera dan memenuhi runtunan hawa nafsu dan syahwat kehaiwanan. Mereka bergantung sepenuhnya kepada pemikiran akal tanpa merujuk atau dibantu oleh ajaran ketuhanan. Sehubungan ini, Abu Hassan Ali an-Nadawi (1984) telah menjelaskan ciri-ciri khusus Tamadun Yunani seperti berikut:
i. Percaya kepada apa sahaja yang dapat dicapai oleh panca indera.
ii. Kurang rasa keagamaan dan kecintaan melampau kepada kehidupan dunia.
iii. Fanatisme kebangsaan yang melampau.
Oleh itu, pemikiran dan keinginan manusia menjadi sumber, rujukan dan matlamat utama dalam pembangunan dan pembinaan tamadun Barat. Idealisme sekular merupakan tema yang dominan dalam Tamadun Barat.

1.5.1 Sejarah Tamadun Barat
Kemunculan Tamadun Barat bermula dengan kebangkitan masyarakat Eropah yang tidak senang dengan pemerintahan golongan gereja Katolik yang menindas, mengongkong dan menzalimi rakyat yang inginkan perubahan. Golongan gereja tidak menerima sebarang bentuk perubahan kecuali suatu idea dan kehendak yang muncul daripada golongan gereja sendiri. Akibatnya, muncul aliran baru dalam agama kristian iaitu Protestan. Sementara itu, para pemikir dan pemimpin revolusi muncul dengan slogan baru yang berbunyi Give it to Ceaser what it is and give it to God what everythings belongs to God. Penafian hak gereja dalam seluruh sistem pemerintahan bermula apabila gereja diketepikan dan dianggap sebagai hak peribadi dan bukan lagi hak masyarakat dan negara.

Pergerakan para pemikir bertitik tolak dari fenomena ini yang membentuk satu corak baru dalam masyarakat Barat iaitu kehidupan berasaskan kepada alam nyata yang ada di dunia. Corak ini termaksud dalam istilah sekularisma. Sekularisma menjadi titik tolak kepada zaman peralihan di barat daripada zaman gelap kepada zaman Renaissance. Zaman Renaissance yang bererti zaman “menghidupkan kembali Tamadun Yunani” menunjukkan pembinaan masyarakat baru Barat adalah berasaskan sejarah Tamadun Yunani yang berlandaskan logik akal.

Pengaliran Tamadun Islam ke Eropah sejak abad ke-9 hingga abad ke-12 M menjadi faktor utama pembukaan minda masyarakat Barat yang datang ke Sepanyol dan Pulau Sicily yang berada di bawah kekuasaan Tamadun Islam di Eropah. Mereka datang untuk menimba ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh para sarjana Islam. Kesedaran yang timbul telah mencetuskan “Zaman Peralihan” dan kemudiannya Zaman Renaissance di Barat. Zaman ini telah menyebabkan pemikiran masyarakat terbuka luas dan secara tidak langsung menimbulkan permusuhan terhadap gereja yang berakhir dengan kejatuhan golongan gereja.

Gerakan Renaissance di Barat atau dikenal juga gerakan pencerahan selepas melalui zaman kegelapan hakikatnya adalah suatu gerakan untuk melepas diri dari unsur-unsur kerohanian dan cengkaman pihak gereja kerana ajarannya tidak lagi mampu menangani dan menyelesaikan masalah masyarakat, terutama dalam soal-soal hidup seharian dan perkembangan ilmu pengetahuan termasuk penyelidikan sains dan teknologi. Akhirnya lahir fahaman sekular yang memisahkan urusan kehidupan harian dengan persoalan agama. Asas masyarakat baru ini adalah pemikiran materialistik, rasionalistik dan fizikal masyarakat Yunani dan Romawi purba.

Sejurus berlakunya Renaissance, muncul Revolusi Perindustrian di Perancis yang membangkitkan pemikiran masyarakat Barat untuk maju dalam bidang sains dan teknologi. Penciptaan demi penciptaan telah diterokai oleh saintis Barat. Antaranya, teknologi perindustrian, kereta, kapalterbang, telefon dan lain-lain. Kilang-kilang yang menggerakkan perindustrian tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Keadaan ini menyebabkan masyarakat mula mengagungkan sains moden barat. Pengetahuan dalam sains dan teknologi memberi jawapan kepada segala permasalahan dunia yang sebelum zaman ini hanya disandarkan kepada gereja. Kejayaan menjawab segala masalah ini mendorong ke arah pemikiran yang lebih ke hadapan yang akhirnya saintis Barat berjaya mencipta roket untuk membawa angkasawan mereka menjelajah angkasa lepas dan akhirnya mendarat di bulan.

1.5.2 Perbezaan Tamadun dan Tamadun Islam
Latarbelakang di atas membuktikan terdapat perbezaan yang jelas antara Tamadun Barat dan Tamadun Islam yang bertitik tolak dari perbezaan latar belakang kemunculan tamadun dan asas yang menggerakkan dua tamadun penting dunia. Antara perbezaan tersebut adalah seperti berikut :

Tamadun Islam vs Tamadun Barat
Asas:
Berasaskan tauhid yang tegak pada aqidah, syariah dan akhlak. Aqidah ialah keyakinan kepada Allah dan lain-nya yang terangkum dalam Rukun Iman. Syariah ialah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang meliputi segala aspek kedihupan, seperti politik, undang-undang, ekonomi, pendidikan dan sosial. Akhlak pula ialah perlakuan yang berasaskan kepada akhlak Rasulullah SAW.
Berasaskan logik, panca indera dan materialisme. Logik bersumber kepada akal manusia. Pancaindera manusia yang lima memberi maklumat kepada akal untuk ditafsirkan. Materialisma merupakan kesan pemikiran yang berjaya menghasilkan sesuatu dalam bentuk barang atau benda.

Sumber asasi:
Mutlak kerana ia bersumber wahyu dari Allah yang disampaikan kepada manusia pilihan lagi maksum yang akan menerima utusan-Nya, iaitu Nabi Muhammad SAW.
Wahyu dari Allah dikenal sebagai al-Qur’an yang kemudiannya ditulis dan dikumpulkan dalam satu naskhah. Sumber ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah untuk direalitikan dalam kehidupan masyarakat manusia.
Pemikiran manusia semata-mata yang sentiasa berubah-ubah, tanpa kepercayaan kepada agama dan kuasa ghaib
Cendikiawan dan intelektual memainkan peranan yang besar. Ini melahirkan ramai tokoh pemikir Barat seperti Herbert Spencer, Karl Marx, C. Darwin, Isacc Newton dan lain-lain.
Matlamat:
Keampunan dan keredaan Allah di samping kebahagiaan dunia dan akhirat.
Keseronokan hidup dunia semata-mata dan kepuasan segelintir manusia.
Kedudukan agama:
Islam satu cara hidup yang menyeliputi segala aspek kehidupan.
Pembaharuan dalam Islam berlaku berdasarkan agama dan bukan agama mengikut perubahan. Walaupun begitu Islam berprisip tetap dan fleksibel dan tidak rigid.

Agama sebahagian daripada kebudayaan dan tertakluk kepada kebudayaan. Kebudayaan sentiasa mengalami perubahan dan agama juga dicorak oleh perubahan dan pembaharuan.

Konsep kemajuan:
Islam menekankan kedua-dua aspek kerohanian dan kebendaan. Kerohanian dicapai melalui pengamalan perintah Allah sementara kebendaan di capai melalui penggunaan akal yang berteraskan kepada Firman Allah.

Kemajuan dalam Islam bersifat lengkap. Pembangunan dan kemajuan adalah alat dan matlamat pembangunan dalam Islam adalah manusia. Islam menolak konsep matlamat menghalalkan cara.
Tamadun Barat melihat perkara-perkara keduniaan hanya kehidupan dunia semata-mata. Segala urusan tidak ada kaitan dengan agama.

Tamadun ini juga menitikberatkan aspek kebendaan dengan mengenepikan aspek kerohanian. Oleh itu, ia mengabaikan aspek kemajuan dari sudut kerohaniaan atau spiritual. Kemajuan berdasarkan keuntungan semata-mata dan berpegang kepada konsep “matlamat menghalalkan cara”.

Ringkasnya, kejayaan renaissance di Eropah telah menyebabkan berkembangnya fahaman sekular secara meluas. Masyarakat Eropah melakukan perubahan dalam kehidupan dengan berasaskan fahaman ini. Akhirnya fahaman ini telah mendominasi pemikiran dan kehidupan Barat. Fahaman Barat yang berteraskan sekularisme telah melahirkan pelbagai ideologi di Barat seperti Modenisme, Rasionalisme, Liberialisme, Kapitalisme, Pragmatisme, Kolonialisme dan Materialisme. Ideologi ini begitu berkembang dalam pelbagai aspek kehidupan mereka terutamanya ekonomi, politik dan sosial.

1.6 JATUH BANGUN TAMADUN DARI PERSPEKTIF ISLAM
Islam menganggap tamadun bertitik tolak dari ajaran agama. Demikian juga kelahiran sesebuah tamadun berpunca daripada Islam sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Islam telah memberi sinar kepada masyarakat untuk menyempurnakan tamadun yang dibina. Tidak dinafikan semasa perutusan Rasulullah SAW, masyarakat Arab sudah mencapai beberapa kemajuan. Justeru, kedatangan Islam telah memisahkan masyarakat Arab daripada amalan jahiliah kepada amalan bijaksana berlandaskan Islam. Pengabaian nilai-nilai agama, intelektual dan ketiadaan pimpinan yang berwibawa menjadi tanda awal dan mempercepatkan keruntuhan sesebuah tamadun yang dibina, walaupun bangunan kukuh yang didirikan masih tersergam indah. Hal ini terjadi kerana pembangunan fizikal semata-mata yang bersifat material tidak dapat menjamin keabadian sesebuah tamadun.

1.6.1 Keagamaan
Faktor agama yang bertunjang kepada tauhid merupakan aspek teras dalam pembinaan Tamadun Islam. Dalam usaha membina sebuah masyarakat bertamadun melalui penyampaian dakwah, Rasulullah S.A.W. menekankan aspek iman, Islam dan ihsan serta mempraktikkan unsur ini dalam kehidupan masyarakat Islam.
Sebagai pemimpin yang berwawasan dan berjiwa besar baginda telah berjaya membina satu generasi yang memiliki iman yang kental dan sanggup berjuang berhabis-habisan demi mempertahankan Islam. Generasi ini tidak gentar dengan sebarang kemungkinan, hanya mengharapkan mati syahid apabila berada di medan juang. Walaupun jumlah mereka kecil berbanding pihak lawan. Ketinggian nilai-nilai keimanan telah memberi kesan besar pada kejayaan pembinaan Tamadun Islam yang berpusat di kota Madinah. Kota Makkah juga dapat dikuasai sepenuhnya dan dibersihkan dari unsur-unsur tamadun yang bercanggah dengan Islam.

Dalam pembinaan tamadun, Islam memaparkan kisah-kisah sejarah silam sebagai iktibar. Kesemua kisah yang diulang kembali oleh al-Qur’an memaparkan kesan buruk dan kemusnahan tamadun akibat sesebuah masyarakat cuba menyalahi landasan agama tauhid yang telah disampaikan kepada mereka. Selain ini mereka juga mengingkari ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Sebagai contohnya, ketinggian tamadun yang didirikan oleh Firaun, kaum ‘Ad dan kaum Thamud telah mengalami kehancuran kerana keingkaran kepada Allah Yang Maha Esa.

1.6.2 Nilai-nilai akhlak
Ketinggian nilai-nilai akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW merupakan kunci kejayaan dalam pembentukan Tamadun Islam. Prinsip dan nilai murni yang dipaparkan dalam kepimpinan Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman kepada generasi berikutnya untuk membina satu tamadun bangsa yang gemilang.
Akhlak memainkan peranan yang sama penting dalam pembinaan dan keutuhan sesebuah tamadun. Apabila nilai-nilai akhlak diabaikan, tamadun sesuatu bangsa akan menemui kehancuran sebagaimana yang berlaku ke atas umat Nabi Luth. Dengan penuh gaya mencabar kaum Nabi Luth, memomokkan kenabian Nabi Luth dan memaparkan akhlak buruk yang menyalahi tabie manusia.

1.6.3 Politik dan pemerintahan
Politik dan pemerintahan turut memainkan peranan yang penting dalam menentukan bangun jatuh sesebuah kerajaan dan ketamadunan sesuatu bangsa. Politik yang stabil dan kepimpinan yang berwibawa akan dapat mengekalkan sesebuah tamadun. Sebaliknya, kepincangan dan kelemahan kepimpinan akan mempercepatkan berakhir sesebuah kerajaan yang dibina oleh tamadun sesebuah bangsa.

Sejarah membuktikan bahawa kepimpinan yang berdaya maju, pemerintahan yang adil dan perpaduan dalam politik telah meninggikan tamadun sesuatu bangsa. Sebaliknya, apabila pemimpin mementingkan diri sendiri, berfoya-foya, melakukan penyelewengan, rasuah berleluasa di kalangan para pegawai kerajaan, keruntuhan akhlak dan moral akan melemahkan pemerintahan dan benteng pertahanan negara mudah dimusnah.

Pembentukan Kerajaan Islam Madinah menjadi bukti bahawa Islam dapat dipraktikkan secara menyeluruh dalam kehidupan harian. Tamadun Islam yang dibina oleh Rasulullah S.A.W. di Madinah menjadi titik tolak kepada pembinaan tamadun Islam seterusnya.

Para khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah berjaya membina tamadun Islam dengan wujudnya pelbagai bidang kemajuan. Kemajuan yang dapat dicapai dalam pelbagai bidang terutamanya bidang keilmuan adalah hasil daripada usaha pemimpin yang amat berwibawa. Khalifah Harun al-Rashid dan al-Makmun adalah antara pemerintah Abbasiyyah yang sangat menekankan aspek keilmuan. Sumbangan mereka yang terpenting ialah pembentukan Baitul Hikmah, yang merupakan sebuah perpustakaan besar. Kegiatan keilmuan yang aktif di Baitul Hikmah telah menghidupkan peranan perpustakaan. Ini merupakan mutiara yang amat bernilai dalam sejarah tamadun Islam. Demikian juga, gandingan mantap Sultan Mansor Syah dan Bendahara Tun Perak dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka telah menjadikan Melaka sebagai pusat Tamadun Islam di Asia Tenggara yang terunggul.

Sejarah juga memaparkan bahawa keadaan politik yang kacau bilau, kelemahan pentadbiran, pergolakan dalaman menjadi faktor keruntuhan sesebuah kerajaan. Suasana ini dapat dilihat pada kejatuhan Kerajaan Bani Umayah, Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan-kerajaan Islam di Andalus dan Kerajaan Uthmaniyah di Turki. Pergolakan dalaman dan kelemahan pemerintahan menyebabkan tamadun yang dibina penuh gemilang menemui titik penamat.

1.6.4 Sosial
Kestabilan sosial antara individu dan masyarakat dengan berteraskan ilmu, kemajuan dan minda yang mempunyai gagasan boleh meningkatkan martabat bangsa dan meninggikan tamadun yang dibina. Hal inilah yang dapat kita saksikan semasa pemerintahan awal Islam, terutamanya di zaman Rasulullah S.A.W. Walaupun kuantiti umat Islam kecil berbanding dengan orang bukan Islam, namun mereka mampu membina masyarakat yang berkualiti. Gambaran masyarakat sebegini dapat dilihat pada komuniti Muhajirin dan Ansar yang berpusat di Madinah. Pembinaan Tamadun Islam yang ditunjangi oleh sosial secara harmoni antara dua kelompok ini mampu mengembangkan tamadun ke seluruh pelusuk Semenanjung Tanah Arab, malah terus berkembang ke seluruh dunia timur dan barat.

Sebaliknya, sistem sosial yang longgar kerana kerapuhan jatidiri sehingga masyarakat dibuai dengan kelekaan kerana kemewahan dan gemar kepada hiburan yang berlebihan dan bebas (budaya hedonistik) mengundang keruntuhan sosial dan memberi pengaruh besar kepada keruntuhan sesebuah tamadun.

1.6.5 Ekonomi
Faktor ekonomi juga adalah antara faktor yang membantu mengembangkan lagi sesebuah tamadun. Sejarah membuktikan masyarakat yang bertamadun tinggi mengamalkan ekonomi perdagangan, pertanian, penternakan bertaraf antara bangsa, walaupun mereka bermula dari kegiatan ekonomi sara diri.
Sebagai contoh, masyarakat Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka berjaya membina satu pusat perdagangan bertaraf antara bangsa di Pelabuhan Melaka. Pelabuhan ini berjaya menjadi pusat persinggahan para pedagang Arab, India, Cina dan bangsa Eropah. Walaupun kemudiannya, kegiatan perdagangan import eksport yang rancak di Pelabuhan Melaka telah beralih ke Singapura setelah keutuhan Tamadun Melayu Melaka mengalami keretakan.

1.6.6 Penguasaan bidang keilmuan
Penguasaan pelbagai bidang ilmu-ilmu dan kemunculan sains dan teknologi memantapkan lagi pembinaan dan penerusan sesebuah tamadun. Kelahiran para sarjana dan kepelbagain kegiatan keilmuan mendorong ke arah pembinaan pusat-pusat intelektual. Lembaran sejarah mencatatkan Baghdad, Andalus, Melaka dan Patani adalah antara pusat intelektual yang terkenal.

Apabila penguasaan politik sesebuah kerajaan mula runtuh, pusat-pusat intelektual yang diwujud pada sesebuah kerajaan tidak akan runtuh, tetapi sebaliknya ia akan berpindah ke wilayah lain yang aman. Sejajar itu juga terbina pula kerajaan baru ditempat perletakan pusat intelaktual yang dipindahkan. Sejarah di Alam Melayu dapat disaksikan sebagai contoh. Apabila peranan Melaka sebagai pusat intelektual telah berakhir, maka peranan ini telah diambil alih oleh Kerajaan Acheh Darussalam.

Demikian juga dengan penguasaan bidang sains dan teknologi. Situasi masa kini menunjukkan bidang ini amat penting dalam penerusan tamadun bangsa. Perkembangan dewasa kini membuktikan penguasaan Barat terhadap tamadun dunia ialah kerana kemajuan yang tinggi dalam bidang sains dan teknologi.

1. 0 Pendahuluan
Perbincangan tamadun dan ketamadunan oleh para sarjana tamadun banyak bertitik tolak daripada perbincangan istilah. Terdapat beberapa istilah yang dikaitkan dengan tamadun. Antara istilah yang sering digunakan ialah ‘civilization’ dalam bahasa Inggeris, tamadun dan peradaban dalam bahasa Melayu, maddana, umran dan hadarah dalam bahasa Arab. Setiap istilah ini mempunyai maksud dan tafsirannya tersendiri. Peristilahan ini memberi kesan kepada definisi tamadun. Selain ini, definisi tamadun juga berbeza antara seorang sarjana dengan sarjana yang lain kerana mereka memberi tafsiran tamadun berdasarkan disiplin ilmu masing-masing. Ini menghasilkan definisi tamadun yang pelbagai berdasarkan dimensi yang berbeza. Bagi ahli antropologi, tamadun dikaitkan dengan kebudayaan. Ahli arkeologi pula menegaskan, tamadun dihubungkan dengan peninggalan bahan-bahan bukti (artifak) yang boleh digunakan oleh sejarawan dalam menyusun kisah sejarah masyarakat lampau.

Bagi para sarjana Muslim Islam, tamadun bermula dengan pengutusan para nabi dan rasul. Pembentukan masyarakat bertamadun menurut acuan Pencipta manusia adalah tujuan utama perutusan mereka. Para nabi dan rasul diberi amanat untuk meluruskan jalan kehidupan manusia dan menjadikan manusia umat yang bertamadun. Masyarakat yang bertamadun adalah masyarakat yang memiliki seluruh tingkat kemajuan kehidupan yang meliputi aspek spiritual dan material. Islam telah membekalkan asas-asas yang kukuh dan sumber yang mantap untuk manusia membina tamadun.

Menurut Islam, tamadun sesebuah bangsa itu akan terbina apabila wujudnya nilai-nilai baik dan mulia dalam sesebuah masyarakat. Seandainya sesebuah masyarakat mengabaikan nilai-nilai baik atau menyalahi matlamat utama pembinaan tamadun, maka masyarakat tersebut akan mengalami zaman keruntuhan.

1. 1 Peristilahan Tamadun
Peristilahan tamadun yang sering memenuhi diskusi para sarjana ketamadunan terdiri daripada istilah-istilah berikut:
• ‘Umran
• Hadharah
• Madaniyah
• Tamadun
• Civilization
• Peradaban

1. 1. 1 Istilah Umran dan Hadarah
Istilah umran dan hadarah diperkenalkan oleh Ibn Khaldun (14M) dalam karya beliau yang terkenal berjudul Muqaddimah. Beliau menggunakan dua istilah ini untuk menggambarkan masyarakat yang bertamadun. Istilah umran digunakan untuk menerangkan sifat-sifat fizikal tamadun; iaitu kawasan tanah yang didiami secara tetap dan aspek-aspek pembangunan yang wujud di satu-satu kawasan. Manakala hadarah pula merujuk kepada kehidupan yang menetap (M. A. J. Beg, 1982a,, 1982b) . Oleh itu, istilah umran digunakan untuk maksud pembangunan dan kuantiti penduduk sebagai hasil daripada kewujudan tamadun. Ini bermakna apabila organisasi sosial terbentuk maka bilangan penduduk bertambah besar. Sehubungan itu, tamadun akan terhasil. 
Ibn Khaldun juga menentukan beberapa kriteria utama masyarakat yang bertamadun. Antaranya seperti berikut:
• Aspek keagamaan
• Organisasi sosial
• Sistem perhubungan
• Sistem perundangan
• Bandar
• Aspek kesenian – senibina, seni khat dll.

Ibn Khaldun tidak meninggalkan peranan agama dalam pembentukan masyarakat bertamadun. Malah bagi beliau, agama memainkan peranan penting. Demikian juga peranan penting yang dimainkan oleh sistem perundangan kerana sistem ini mampu menghasilkan keadilan. Nilai keadilan amat besar pengaruhnya dalam menentukan jatuh bangun sesebuah tamadun. Bandar juga merupakan salah satu asas yang penting dalam pembinaan masyarakat yang bertamadun kerana kota atau bandar merupakan pusat pemerintahan dan kekuasaan. Oleh itu, pembangunan bandar mestilah menggunakan perancangan yang baik dan rapi. Antara faktor penting yang mesti diambilkira dalam perancangan sesebuah bandar adalah seperti berikut:
• Udara yang bersih
• Kemudahan asas yang lengkap seperti terusan sebagai jalan perhubungan
• Sumber makanan asasi
• Berhampiran dengan sumber binaan
• Kawasan penternakan (M. A. J. Beg, 1982a; 1995) 
1. 1. 2 Istilah Madaniyah
Istilah madaniyah diperkenalkan oleh Muhammad Farid Wajdi (19M) dan Syeikh Muhammad Abduh (20M) (M. A. J. Beg, 1982b) . Istilah ini juga merujuk kepada makna tamadun. Perkataan madaniyah diambil daripada perkataan madinah yang bermaksud bandar, kota atau city. Kota merupakan pusat peradaban atau tamadun. Ini jelas menunjukkan kaitan yang rapat antara keempat-empat perkataan ini. Keempat-empat perkataan ini juga sama dengan maksud perkataan civitas dalam bahasa Latin. Oleh itu, civitas dan madinah menjadi pusat dan lambang kemunculan tamadun.

1. 1. 3 Istilah Tamaddun
Istilah tamaddun yang mempunyai maksud yang sama dengan civilization telah diperkenalkan oleh Jurji Zaydan, seorang penulis Arab (M. A. J. Beg, 1982b) . 
1. 1. 4 Istilah Civilization
Dalam bahasa Inggeris, istilah yang digunapakai untuk menggambarkan masyarakat yang bertamadun ialah civilization. Istilah ini diambil daripada perkataan Latin civitas yang bermaksud kota, di mana kota merupakan salah satu faktor penting kewujudan sesebuah tamadun (Beg, 1982) . Civilization juga dihubungkan dengan perkataan civil yang bermaksud keadaan masyarakat yang mempunyai tahap kehidupan yang tinggi (Azhar Hj Mad Aros dll, 2003) . 
Para sarjana barat pula telah memberi beberapa gambaran berikut bagi masyarakat yang bertamadun. 
i. Collingwood:
Masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang mencapai tahap kehidupan civil iaitu kehidupan sopan. Masyarakat civil ini akan melahirkan masyarakat bandar iaitu masyarakat yang mempunyai kehalusan budi. 
ii. Samuel Johnson:
Masyarakat yang bertamadun ialah suatu keadaan yang bertentangan dengan kehidupan biadab (barbaric) . Masyarakat ini telah mencapai tahap kesopanan yang tinggi. 
iii. Gordon Childe (sejarawan) :
Pencapaian material adalah lambang ketamadunan. Civilization mempunyai persamaan dengan revolusi perbandaran. Pengukuran tamadun adalah berdasarkan kepada kewujudan bandar. Beliau menyamakan erti tamadun dengan revolusi bandar kerana apabila berlakunya revolusi bandar di satu-satu kawasan, maka akan lahirlah satu tamadun baru di kawasan berkenaan. 
iv. Edward L. Farmer:
Masyarakat yang bertamadun ialah masyarakat yang memiliki unit kebudayaan yang besar yang mengandungi norma-norma sosial, tradisi dan institusi yang dikongsi bersama dan diwarisi dari generasi ke generasi. Beliau juga memasukkan beberapa ciri berikut bagi menggambarkan masyarakat yang bertamadun iaitu:
• Penempatan kekal
• Revolusi pertanian
• Stratifikasi sosial
• Kewujudan agama
• Urbanisasi
• Pengkhususan kerja
• Sistem tulisan. 
v. Darcy Riberio (Ahli antropologi) :
Proses kehidupan bertamadun melibatkan aspek-aspek berikut:
• Penyebaran teknologi pertanian – berakhirnya corak kehidupan nomad. 
• Wujud aktiviti perternakan dan pengkhususan kerja berasaskan kelompok kemahiran. 
• Revolusi bandar – pertumbuhan bandar dan negara, wujud stratifikasi sosial. 
• Penggunaan peralatan tembaga dan gangsa. 
• Wujudnya sistem tulisan, angka, kalendar dan lain-lain. 
• Revolusi pengairan
• Revolusi penghasilan inovasi teknologi berasaskan besi
• Revolusi penternakan
• Revolusi perdagangan
• Revolusi teknologi
• Revolusi industri
vi. E. B. Taylor (ahli antropologi) :
Tamadun merangkumi keseluruhan pencapaian manusia termasuk pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, undang-undang, adat dan keupayaan serta tabiat-tabiat lain yang diusahakan oleh manusia sebagai anggota masyarakat. 
vii. Albert Schwetzer (ahli falsafah Jerman) :
Tamadun merupakan keseluruhan kemajuan hasil daripada tindakan dan pemikiran manusia yang membawa kepada penyempurnaan kerohanian seseorang individu (Azhar Hj Mad Aros dll, 2003; M. A. J. Beg, 1982b) .

1. 1. 5 Istilah Peradaban
Peradaban merupakan istilah dalam bahasa Melayu yang sering dikaitkan dengan masyarakat yang bertamadun. Menurut Kamus Dewan, masyarakat yang beradab atau bertamadun ialah masyarakat yang memiliki tingkat kemajuan dalam kehidupan jasmani dan rohani. Tamadun dinyatakan sebagai satu keadaan masyarakat yang dicirikan atau didasarkan pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran sama ada aspek sosial, budaya, politik dan lain-lain yang tinggi (Kamus Dewan, 2002) . 
Pada dasarnya, istilah-istilah di atas merujuk kepada satu keadaan yang memiliki dua aspek pencapaian iaitu material dan spiritual dalam kehidupan. Kedua-dua pencapaian ini membentuk pencapaian asas dalam kehidupan masyarakat bertamadun. Antara pencapaian tersebut ialah seperti berikut:
• Kehidupan beragama
:: Pembentukan kota sebagai pusat pemerintahan atau pembinaan tamadun. 
:: Kehidupan menetap. 
:: Kemunculan dan perkembangan ilmu dan kemahiran. 
:: Tahap kehidupan yang tinggi iaitu kehidupan hadarah bukannya badawah. 
:: Kemajuan rohani dan jasmani.

1. 2 Masyarakat Maju
Pada masa kini, penggunaan istilah masyarakat maju lebih dominan daripada istilah masyarakat bertamadun. Masyarakat maju diertikan sebagai masyarakat yang mempunyai tahap kemajuan sains dan teknologi serta ekonomi yang berasaskan perindustrian. Justeru itu, muncul beberapa istilah khusus untuk menggambarkan tahap kemajuan sesebuah negara yang diukur dari aspek pembangunan. Pencapaian ini dibahagikan kepada empat kategori iaitu:
* Negara-negara maju (yang telah membangun) . Antara negara-negara yang termasuk dalam kategori ini ialah:
:: Amerika Syarikat
:: Britain
:: Perancis
:: Kanada
:: Australia
:: New Zealand
:: Jepun
* Negara-negara yang mempunyai ekonomi yang stabil dan pembangunan yang pesat dalam jangka masa yang agak lama seperti:
:: Republik Rakyat China
:: Mexico
:: India
:: Malaysia
:: Thailand. 
* Negara-negara yang mempunyai rekod pembangunan yang kurang pesat, iaitu:
:: Benua Afrika
:: Amerika Tengah
:: Wilayah-wilayah Caribbean (kecuali Jamaica dalam kategori kedua) 
:: Arab
:: Asia Tenggara (kecuali Singapura – kategori pertama, Filipina, Malaysia, Brunai dan Thailand – kategori kedua) . 
76% negara-negara dunia termasuk dalam kategori ini. Oleh sebab itulah negara–negara ini disebut juga sebagai negara ‘Two-Thirds World’ kerana :: daripada negara-negara dunia termasuk dalam kategori ini iaitu negara yang tidak membangun. (Wikipedia)

* Negara-negara yang tidak membangun atau negara yang sentiasa berhadapan dengan siri peperangan yang panjang atau suasana politik yang tidak stabil. Negara-negara ini di sebut juga sebagai ‘failed states’. Antara negara-negara tersebut ialah :
:: Haiti
:: Somalia
:: Sudan
:: Burma
:: Korae Utara (Wikipedia) . 
Selain itu, pembahagian negara juga dibuat berdasarkan pengkelasan dunia iaitu:
:: Negara-negara Dunia Pertama
:: Negara-negara Dunia Kedua
:: Negara-negara Dunia Ketiga
:: Negara-negara Dunia Keempat
:: Negara-negara Dunia Kelima
Negara-negara Dunia Pertama disebut juga negara yang telah membangun (Developed countries) seperti negara-negara Liberal Barat. Negara-negara Dunia Pertama ialah negara yang mempunya pencapaian yang tinggi dalam semua aspek, seperti berikut:
:: Kemudahan infrastruktur yang moden (fizikal dan institusi) 
:: Tahap kehidupan
:: Most Economically Developed Countries (MEDCs) 
:: Negara-negara perindustrian
:: Pendapatan per kapita
:: Human Development Index (HDI) 
:: Gross Domestic Product (GDP) per kapita
Negara-negara Dunia Kedua ialah negara-negara Kesatuan Soviet (USSR) . Walau bagaimanapun istilah ini sudah tidak digunakan lagi sejak tahun 1991 apabila USSR runtuh dan negara-negara dibawah kesatuannya berjaya mendapat kuasa otonomi masing-masing. (Wikipedia) .

Istilah Negara-negara Dunia Ketiga mula digunakan oleh seorang ahli demografi bernama Alfred Sauvy yang merujuk kepada Third Estate. Kebanyakan negara yang termasuk dalam kategori ini ialah negara-negara yang mendapat kemerdekaan daripada penjajah. Negara-negara ini disebut juga sebagai negara yang sedang membangun (Developing Countries) , The South. Negara-negara yang termasuk dalam kategori ini ialah negara yang mempunyai kriteria berikut:
:: Less Developed Countries (LDCs) 
:: Least Economically Developed Countries (LEDCs) 
:: Undeveloped Nations
:: Non-Industrialized Nations Or Not Technologically Advanced As OECD Countries (Organisation for Economic Co-operation and Development) 
:: Tahap kehidupan yang rendah
:: Indeks Pembangunan Manusia (HDI) yang sederhana ke rendah
Negara-negara yang sedang membangun meliputi 8 buah negara Islam yang disebut Developing 8 (D-8 atau Developing Eight) iaitu:
i. Iran
ii. Indonesia
iii. Malaysia
iv. Pakistan
v. Bangladesh
vi. Turki
vii. Mesir
viii. Nigeria

Antara objektif pengenalan D-8 ialah untuk meletakkan negara-negara dalam ekonomi dunia, membuka ruang untuk hubungan dagang, menaikkan taraf hidup dan memberi peluang untuk membuat keputusan di peringkat antarabangsa. Kerjasama utama termasuklah dalam pengurusan kewangan, perbankan, pembangunan luarbandar, sains dan teknologi, pembangunan manusia, pertanian, sumber tenaga, persekitaran dan kesihatan. (Wikipedia) 
Ukuran klasifikasi negara-negara ini kepada beberapa blok adalah berdasarkan beberapa pencapaian berikut:
:: Tahap pembangunan ekonomi yang rendah. 
:: Tahap hidup yang rendah – Dari segi pencapaian pendidikan, penjagaan kesihatan, dll. 
:: Negara yang tidak berasaskan perindustrian tetapi berasaskan pertanian dan penternakan. 
:: Perkembangan sektor perindustrian yang tidak setara dengan perkembangan penduduk. 
:: Indeks Pembangunan Manusia yang rendah (Human Development Index – HDI) - Pendapatan per kapita yang rendah
:: Pertumbuhan penduduk yang tinggi (Wikipedia) . 
Walaupun terdapat beberapa istilah yang digunapakai, tetapi istilah yang signifikan dari segi penggunaannya ialah”negara membangun”dan”negara yang sedang membangun”atau Third World. Dominasi istilah”negara atau masyarakat maju”berbanding istilah”tamadun”amat berkait rapat dengan kejayaan barat mendominasi kemajuan dunia keseluruhannya dari pelbagai aspek. Hal ini bertambah kukuh dengan adanya teknologi canggih ciptaan barat seperti teknologi komputer yang menjadi tunggak asas pelebaran teknologi maklumat ke seluruh dunia. Selain itu, matlamat hidup hari ini yang bertumpu pada aspek ekonomi dan keselesan hidup mengukuhkan penggunaan istilah masyarakat maju. Semua negara dan masyarakat di dunia enggan di kategorikan sebagai sebagai masyarakat mundur, sebaliknya mereka lebih bersedia diberi sandaran sebagai masyarakat maju apatah lagi masyarakat moden.

1. 3 CIRI-CIRI TAMADUN
Masyarakat yang bertamadun memiliki beberapa ciri yang menggambarkan masyarakat maju. Antaranya ialah penempatan kekal, revolusi pertanian, stratifikasi sosial, kehidupan beragama, urbanisasi, sistem tulisan, organisasi politik dan pengkhususan kerja.

1. 3. 1 Penempatan kekal
Penempatan kekal merupakan salah satu perkara asas dalam mewujudkan masyarakat bertamadun. Penempatan kekal memungkinkan pembinaan kota dan bandar. Bermula dari kota dan bandar muncul pula unsur-unsur pembentukan tamadun yang lain. Penempatan kekal akan dipilih berdasarkan lokasi yang mempunyai ciri-ciri berikut:
• Kemudahan perhubungan seperti lembah sungai dan pesisir pantai atau telok. 
• Tanah yang subur bagi mewujudkan revolusi pertanian. 
• Kawasan yang selamat untuk penternakan. 
Contoh penempatan kekal pada sejarah awal masyarakat bertamadun ialah Tamadun Mesir yang bertempat di Lembah Sungai Nil, Tamadun Sumeria di Lembah Sungai Tigris dan Euphrates, Tamadun India di Lembah Indus, Tamadun Cina di Lembah Sungai Kuning dan Tamadun Melayu di pesisir Selat Melaka dan Selat Sunda.

1. 3. 2 Revolusi Pertanian
Revolusi pertanian merubah pertanian sebagai satu sumber sara hidup kepada pertanian bentuk komersil. Revolusi ini merupakan salah satu bentuk peningkatan dalam tamadun. Revolusi ini juga mampu meningkatkan taraf kehidupan melalui kegiatan berikut:
• Pengumpulan kekayaan daripada hasil perkembangan industri pertanian dan penternakan. 
• Revolusi pertanian adalah pra syarat penting mewujudkan peluang pekerjaan bagi menambah produktiviti dan melahirkan revolusi perdagangan.

1. 3. 3 Stratifikasi Sosial
Stratifikasi sosial turut menjadi aspek penting dalam kehidupan masyarakat bertamadun. Kewujudan stratifikasi sosial dalam masyarakat bertamadun berdasarkan pembahagian tugas dan tanggungjawab secara tidak langsung. Sebagai contohnya, pengkelasan masyarakat bermula dengan pemilikan tanah pertanian yang mewujudkan penempatan kekal dan seterusnya dapat mengumpul kekayaan. Pemilikan tanah melahirkan golongan pemilik atau tuan tanah yang kuat berusaha dan berpengaruh. Beberapa tuan tanah telah membentuk satu kelompok golongan atasan, sementara buruh sebagai golongan pekerja atau hamba yang membentuk golongan bawahan. Pengkelasan masyarakat seperti ini telah melahirkan satu sistem kelas masyarakat yang di kenali dengan feudalisme. Dalam sistem ini, golongan atasan merupakan golongan minoriti, sementara golongan bawahan merupakan golongan majoriti.

Dalam masyarakat perindustrian hal ini tetap berlaku. Dalam lembaran sejarah Barat, tuan-tuan kilang merupakan golongan atasan yang mempergunakan sepenuhnya buruh atau pekerja kilang. Aktiviti tuan-tuan kilang bertambah rancak apabila wujudnya sistem kapitalisma di Barat yang memberi hak kebebesan individu. Stratifikasi sosial baru yang muncul di Barat telah memberi satu pergolakan dalam masyarakat yang mendorong kepada pemikiran baru Karl Marx yang berusaha untuk mencorakkan satu stratifikasi sosial yang tidak memberi kebebesan hak individu. Pemikiran Karl Marx dikenali dengan komunisma. Stratifikasi sosial baru yang dianjurkan oleh Karl Marx memberi kuasa kepada negara, bukan individu. Semua rakyat adalah sama. Rakyat berkerja untuk negara, bukan untuk tuan-tuan tanah atau tuan-tuan kilang. Stratifikasi sosial dalam bentuk ini dapat mengatasi pergolakan masyarakat yang dicetuskan oleh tuan-tuan kilang. Namun dalam pengalaman Soviet Union, stratifikasi sosial bentuk ini masih tetap melahirkan pergolakan yang lebih dahsyat. Kini Soviet Union bukan lagi satu kesatuan negara, sebaliknya negara-negara kecil yang telah mempunyai kuasa otonomi masing-masing. Dengan kata lain, stratifikasi soisal komunisma yang dianjurkan oleh Karl Marx menemui jalan buntu. Perkembangan ekonomi selanjutnya yang banyak berkaitrapat dengan teori kapitalisma melahirkan golongan pedagang yang mempengaruhi perubahan sosial masyarakat kerana mereka merupakan golongan yang boleh mencorak masyararakat ke arah masyarakat maju. 
Walau apapun bentuk kelas dalam masyarakat, stratifikasi sosial pasti wujud, hanya bentuk dan hak dalam masyarakat yang berbeza.

1. 3. 4 Kehidupan beragama
Kehidupan beragama merupakan salah satu ciri masyarakat bertamadun. Dalam tamadun Islam, Ibn Khaldun menetapkan aspek ini sebagai perkara asas. Manakala sarjana Barat yang turut memasukkan aspek agama sebagai salah satu ciri masyarakat bertamadun ialah Edward L. Farmer manakala R. A. Buchanan pula menyebut wujudnya upacara agama yang kompleks adalah ciri-ciri kerahiban (Azhar Hj Mad Aros dll, 2003) . Hal ini bukan sahaja wujud semasa lahirnya Tamadun Islam yang menjadikan agama sebagai teras masyarakat bertamadun, namun tamadun silam juga banyak membuktikan aspek agama wujud dalam pembinaan tamadun. Ini dapat dilihat dengan adanya perkara berikut:
• Kepercayaan
• Pemikiran tentang kuasa ghaib yang mengawal kehidupan
• Peninggalan bangunan keagamaan

1. 3. 5 Urbanisasi
Kewujudan bandar atau kota yang menjadi pusat tamadun mencetuskan proses pembandaran atau urbanisasi. Oleh itu, urbanisasi merupakan salah satu ciri tamadun kerana bandar bertindak sebagai pusat pertemuan dan kegiatan masyarakat. Revolusi bandar merupakan salah satu proses yang amat penting dalam meningkatkan taraf kehidupan masyarakat bertamadun. Kelahiran kota dan negara adalah hasil daripada revolusi bandar. Dalam tamadun silam, muncul juga kerajaan yang berbentuk”negara kota”atau city-state. Kemunculan kota telah mewujudkan beberapa aspek dan institusi penting dalam pembinaan tamadun seperti berikut:
• Penempatan kekal
• Pembentukan pusat pemerintahan iaitu kota, kerajaan dan pertumbuhan tamadun. 
• Institusi keagamaan
• Institusi pendidikan
• Institusi pemerintahan
• Institusi ekonomi.

1. 3. 6 Pengkhususan kerja dan inovasi teknologi
Peningkatan dalam kehidupan memberi kesan kepada peningkatan keperluan untuk memenuhi kehidupan. Justeru itu, lahirlah inovasi dan daya kreativiti serta pengkhususan kerja. Maka dengan ini akan wujudlah pelbagai aktiviti berdasarkan bidang khusus. Antara bidang yang muncul pada tahap awal masyarakat bertamadun adalah seperti berikut:
• Perekonomian
• Pertukangan
• Seni bina
• Teknologi logam
Perkembangan ini melahirkan tenaga mahir dalam pelbagai bidang. Antara bidang yang muncul pada tahap awal adalah seperti berikut:
• Perkapalan
• Pembinaan pelabuhan dagang
• Penyediaan mata wang
• Penciptaan alat pengangkutan
Selain mencetuskan kemahiran teknologi, muncul juga perkembangan yang meningkatkan daya kreativiti dan karya-karya estetika seperti berikut:
• Seni lukis
• Seni ukiran
• Seni hiasan
• Seni tenunan dan anyaman
• Seni seramik

1. 3. 7 Sistem Tulisan
Tulisan merupakan salah satu bukti penting kewujudan sesebuah tamadun yang dapat dipelajari dan disaksikan oleh genarasi kemudian. Sistem tulisan dapat dilihat pada tugu-tugu peringatan, bangunan keagamaan, makam, lembaran kertas, wang syiling dan lain-lain. Sistem tulisan lahir dan berkembang berdasarkan perkembangan sesebuah tamadun. Pada peringkat awal, sistem tulisan adalah dalam bentuk simbol, dan seterusnya berkembang membentuk sistem nombor dan tulisan.

1. 3. 8 Organisasi Politik Dan Pemerintahan
Kewujudan sistem politik dan pemerintahan merupakan ciri yang perlu ada dalam sesebuah masyarakat yang bertamadun. Kesatuan politik dan budaya mewujudkan keutuhan tamadun. Antara bentuk pemerintahan yang wujud dalam tamadun ialah:
• Homogeneous (serba sama) . Kuasa pemerintah dalam bentuk ini tidak dipersoal oleh rakyat. Contohnya, pemerintahan Firaun di Mesir dan Kerajaan Byzantine. 
• Heterogeneous (pelbagai bangsa) , iaitu tamadun yang mempunyai banyak pemerintahan seperti tamadun Mesopotamia dan Greek yang mempunyai beberapa buah pemerintahan dan negara-kota (city-states) . Begitu juga Tamadun Islam yang mempunyai pelbagai bahasa, bangsa dan budaya. 
• Monarchy atau beraja. Raja menjadi lambang ketamadunan kerana raja dikaitkan pada sesuatu kekuatan seperti pada Tamadun Mesir, raja berkonsep Tuhan dan Tamadun Melayu pula, raja mempunyai konsep daulat. 
• Oligarchy atau demokrasi. Demokrasi memberi ruang kepada sekumpulan yang memegang kuasa seperti sami dan cerdik pandai agama (Azhar Hj Mad Aros dll, 2003) .

1. 4 KONSEP TAMADUN ISLAM
Konsep Tamadun Islam menyentuh beberapa aspek yang menetapkan world view Tamadun Islam. Penetapan aspek ini menjadi pembeza wajah antara Tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain. Aspek-aspek tersebut adalah seperti berikut:

1. 4. 1 Definisi Tamadun Islam:
Berikut dikemukakan pelbagai definisi tamadun yang diutarakan oleh para sarjana Tamadun Islam. 
i. Ibn Khaldun
Beliau menjelaskan Tamadun Islam sebagai pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asas kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai estetika yang tinggi. 
ii. M. A. J. Beg
Beliau membuat kesimpulan bahawa tamadun merupakan pencapaian manusia dalam bentuk kata-kata, skrip, kesenian, senibina, agama, undang-undang dan politik. 
iii. Prof. Dr. Ahmad Shalaby
Tamadun Islam terbahagi kepada dua. Pertama, peradaban Islam tulen yang menjadikan Islam sebagai sumber. Kedua ialah peradaban yang dibangunkan oleh kaum muslimin dalam pelbagai bidang ilmu seperti matematik, perubatan, astrologi, muzik dan lain-lain. (1975:26) 
vi. Professor Syed Naquib Al-Attas
Beliau telah mentafsirkan Tamadun Islam sebagai satu keadaan kehidupan masyarakat yang telah mencapai tahap kehalusan tatasusila dengan mempunyai kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakat. 
v. Syed Qutb
Tamadun Islam ialah segala bentuk kemajuan yang dihasilkan oleh sekumpulan masyarakat dalam seluruh dimensi kehidupan seperti dalam sistem sosial, pemerintahan, politik, ekonomi dan kebudayaan yang berteraskan syariat Allah, serta bercirikan nilai-nilai moral Islam (1989:112) . Menurut beliau, Tamadun Islam tidak boleh lari dari sibghatu’Llah atau acuan Allah (Ibid: 129) . Beliau mengambil contoh pencapaian tamadun yang telah di asaskan oleh Rasulullah SAW. Tamadun Islam telah mencapai kemuncak keagungan dan terus berkembangan pada zaman kemudiannya. 
vi. Said Hawa
Melalui karyanya al-Islam beliau menyatakan bahawa tamadun secara umum terbahagi kepada dua kategori sahaja iaitu Tamadun Islam dan Tamadun Jahiliyah. Tamadun Islam ialah segala aspek kemajuan yang tegak di atas kebudayaan Islam serta hasilnya juga relevan dengan kebudayaan Islam. Manakala Tamadun jahiliyah pula ialah segala kemajuan yang dijelmakan dalam bentuk kebendaan tanpa mengambil kira aspek kerohanian dan moral. 
vii. Lain-lain.

Ahmad Fauzi Haji Morad, Ahmad Tarmizi Talib, Aimini Amir Abdullah dan Zarina Mohammad menyatakan bahawa tamadun merangkumi kebudayaan, peradaban, kemajuan (kebendaan dan kerohanian) dan sopan santun. Manusia tidak akan dapat mencari satu etika tamadun jika tidak mempunyai masyarakat yang bermoral. Kemajuan Tamadun Islam tidak terbatas hanya kepada kemajuan kebudayaan semata-mata. Malah ia merupakan kemajuan yang berjalan serentak dengan kerohanian. Seterusnya, mereka menyatakan bahawa Tamadun Islam ialah meletakkan al-Din sebagai pembentukan tamadun manusia. 
Ringkasnya, Tamadun Islam meliputi seluruh pencapaian dalam kehidupan manusia. Pencapaian-pencapaian dan kemajuan-kemajuan yang dibangunkan oleh manusia berjalan selaras dengan konsep Islam sebagai al-Din.

1. 4. 2 Aspek-aspek Penting Tamadun Islam
Terdapat tiga aspek penting dalam Tamadun Islam, iaitu:
i) Aspek manusia. 
Aspek manusia berkisar dalam tiga persoalan pokok, iaitu dari mana kita berasal, kenapa kita diwujudkan dan ke mana kita akan pergi. Jawapan kepada persoalan-persoalan ini akan menentukan hala tuju dan pembentukan Tamadun Islam. 
ii) Aspek masyarakat. 
Aspek masyarakat melibatkan perkara-perkara berikut:-
 (a) Hak untuk hidup. 
 (b) Hak untuk bebas. 
 (c) Maruah dan hak peribadi. 
 (d) Hak berfikir, beragama dan mengeluarkan pendapat. 
 (e) Keadilan dan kehakiman.

iii) Aspek sejarah. 
Aspek sejarah dalam Tamadun Islam merupakan satu mekanisma panduan, teladan dan sempadan. Pengajaran dari fakta sejarah akan mendorongkan seseorang melakukan atau meninggalkan suatu perbuatan. Kepentingan aspek ini terbukti pada sebahagian kandungan al-Qur’an yang memaparkan sejarah umat yang silam dan juga sejarah para nabi (anbiya’) . Sebagai contohnya, Surah Maryam menceritakan kisah Maryam yang merupakan ibu kepada Nabi Isa AS. Demikian juga surah Ali Imran menceritakan kisah keluarga Imran yang juga salasilah keluarga Nabi Isa AS. Surah Ibrahim memaparkan kisah Nabi Ibrahim AS termasuk kisahnya dibakar oleh Namrud, namun tidak terbakar. Kisah Nabi Musa dengan Firaun, Nabi Lut dengan umatnya, Nabi Nuh dilanda banjir besar, Nabi Ayob dtimpa penyakit, Nabi Syuib dengan tanamannya, Nabi Harun menjadi teman Nabi Musa, Nabi Khaidir dan nabi-nabi yang lain termasuk yang tidak dinyatakan namanya dengan jelas. Semua kisah sejarah ini bukan sekadar dipaparkan untuk memenuhkan al-Qur’an tetapi untuk dijadikan iktibar dan teladan perjalanan manusia hari ini dan akan datang.

Aspek-aspek manusia, masyarakat dan sejarah akan melahirkan tamadun agung, iaitu tamadun yang menepati matlamat penciptaan manusia, menghormati hak-hak asasi manusia dan menjadikan peristiwa silam sebagai dorongan ke arah penciptaan tamadun yang lebih dinamik.

1. 4. 3 Asas Tamadun Islam
Tamadun Islam terikat dengan beberapa perkara penting yang menjadi asas pembinaan tamadun. Antaranya ialah akidah, syariah, akhlak dan ilmu. Empat asas ini dikuti dengan asas keadilan, semangat kejiranan, toleransi dan kebebasan beragama sebagai pra-syarat Tamadun Islam. (Mahyudin Hj. Yahya :1998:15) . Asas-asas ini menjadikan Tamadun Islam tetap unggul walaupun tidak terbina di atas tapak sejarah awal Islam iaitu di Semenajung Tanah Arab, khususnya di bumi Mekah al-Mukarramah dan Madinah al-Munawwarah.

* Akidah
Akidah merupakan satu konsep kepercayaan yang akan membentuk iman kepada Allah SWT, para rasul, para Malaikat, Kitab-kitab, Hari Akhirat dan Qada’ Qadar Allah. Keyakinan kepada konsep tauhid kepada Allah memberi kesan dalam kehidupan manusia. Tauhid merupakan falsafah kehidupan dalam Islam dan menjadi asas kepada kelahiran tamadun. Keimanan kepada Allah SWT akan mengubah dan membentuk pandangan manusia terhadap Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. 
Zaman Nabi Muhammad SAW merupakan zaman kegemilangan Tamadun Islam, sama ada dalam aspek politik, pentadbiran mahupun ekonomi. Umat Islam telah berjaya membentuk sebuah kerajaan Islam yang kukuh di Kota Madinah dengan berasaskan akidah. Akidah yang mantap telah membentuk sistem nilai, iaitu suatu sistem yang mengawal sifat dan bentuk ketamadunan.

* Syariah
Syariah merangkumi ibadah dan muamalah. Ibadah ialah peraturan-peraturan untuk melakukan peribadatan dan ketaatan kepada Allah SWT. Ia juga meliputi perilaku melaksanakan kebaikan kepada sesama manusia dan alam. Muamalah pula ialah peraturan perhubungan sesama manusia yang meliputi aspek akhlak, politik, ekonomi dan kemasyarakatan. Aspek syariah dalam Tamadun Islam dilihat sebagai pemangkin kepada keutuhan dan kecemerlangan tamadun. Ia juga menjadi pembeza antara Tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain. Melaksanakan keadilan pula adalah prinsip penting dalam perlaksanaan syariat Islam. Ia menjadi lambang kesucian agama Islam. Pelaksanaan keadilan merupakan asas bagi setiap penyusunan masyarakat dan negara. Oleh itu, jika akidah boleh diibaratkan sebagai sumber inspirasi dalam menggerakkan tamadun, syariah pula adalah sebagai penunjuk jalan, penentu kaedah dan perlaksanaan Tamadun Islam. (Azhar, 2000: 129)

* Akhlak
Akhlak merupakan mekanisma yang menggerakkan umat Islam menjadi umat yang bertamadun tinggi. Tanpa akhlak, Tamadun Islam yang dibina tidak mempunyai sebarang erti. Oleh itu, dalam ajaran Islam, akhlak merupakan pelengkap kepada akidah dan syariah. Imam al-Ghazali menjelaskan akhlak merupakan suatu kebiasaan yang terdapat dalam diri manusia. Seseorang akan melakukan dengan mudah dan tidak perlu berfikir untuk menghasilkan perbuatan dan tingkah laku. Sekiranya tingkah laku seseorang itu indah dan terpuji ia dinamakan akhlak yang baik (akhlak mahmudah) , tetapi jika perbuatan atau tingkah laku itu keji ia dinamakan akhlak yang buruk (akhlak mazmumah) . (Aboebakar Atjeh, 1985:13)

Nilai akhlak sebagai satu unsur pembinaan tamadun sudah ada dalam tamadun-tamadun silam seperti Tamadun Yunani atau lain-lain tamadun. Walau bagaimanapun, nilai-nilai murni dalam nilai akhlak disempurnakan oleh Nabi Muhamad SAW. Ini berdasarkan satu hadis Rasulullah SAW yang bermaksud”Sesungguhnya aku diutuskan untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak”.

Nilai paling utama dalam kehidupan manusia ialah nilai baik yang akan membentuk akhlak seseorang dan ia tidak ditentukan oleh akal manusia, sebaliknya oleh wahyu Allah SWT dan sunnah Rasul-Nya. Nilai yang diketengahkan oleh ajaran Islam terbukti lebih sesuai dengan fitrah manusia. Oleh kerana itu, nilai dalam akhlak Islam mampu merentasi sempadan, masa dan geografi. Akhlak Islam amat berperanan membantu keutuhan sesebuah tamadun dalam rangka manusia melaksanakan amanah sebagai khalifah di dunia. Segala bentuk perlakuan yang berasaskan ajaran Islam membawa penganutnya mengamalkan akhlak yang mulia.

* Ilmu
Kelahiran Tamadun Islam juga berasaskan ilmu pengetahuan yang disarankan oleh firman Allah SWT dalam surah al-‘Alaq (ayat Iqra’) . Ia merupakan wahyu pertama yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Penekanan kepada ilmu pengetahuan yang bermula dari peringkat awal telah membangkitkan kesedaran pentingnya pembinaan tamadun berasaskan pengetahuan. Sejarah kegemilangan Tamadun Islam telah berjaya dicipta kerana penghayatan ummah terhadap budaya ilmu dalam kehidupan seharian. Selain daripada kejayaan melahirkan tenaga-tenaga mahir dan professional dalam pelbagai bidang, masyarakat Islam juga mempunyai pegangan agama yang teguh, pemikiran yang tinggi dan akhlak yang luhur.

Ilmu merupakan elemen penting yang menjadi pemangkin pergerakan manusia. Penguasaan pelbagai ilmu pengetahuan menjadikan masyarakat Islam mampu melakukan penelitian, pengkajian dan menghasilkan penemuan baru atau teknologi. Antara contoh intelektual Islam yang menjadi pemangkin budaya ilmu pengetahuan dalam masyarakat seperti Ibnu Sina, Ibnu Rushd, Ibnu Maskawayh, Ibn Batutah, Ibnu Khaldun, al-Farabi, al-Kindi, al-Khawarizmi, al-Ghazali, al-Biruni dan al-Battani. Selain itu, para ulama Islam turut berkembang kerana pemilikan ilmu. Contohnya, Imam Shafie, Imam Maliki, Hanafi dan Hambali. Mereka semua adalah intelektual Islam yang menjadikan al-Qur’an dan al-Sunnah sebagai sumber utama ilmu mereka.

Pelbagai pencapaian yang berjaya dihasilkan merupakan puncak kemampuan akal dan kejayaan manusia. Kejayaan ini menjadi dasar untuk membentuk sesuatu tamadun bagi memenuhi keperluan kehidupan manusia dan makhluk-makhluk lain. Oleh itu, dalam menangani era teknologi dan globalisasi hari ini, umat Islam harus bersedia untuk memiliki segala kepakaran yang diperlukan demi mempertingkatkan martabat umat Islam dan mengelak dari bergantung dengan pihak lain. Umat Islam wajib berusaha memiliki pelbagai kepakaran, sama ada kepakaran ilmu agama yang terus berkembang dan berubah, mahupun kepakaran ilmu dunia yang berbentuk kemahiran dan daya cipta. Kepakaran ilmu dunia akan menyebabkan umat Islam disanjung dan dijadikan rujukan, sementara kepakaran ilmu agama akan menjadikan umat Islam umat yang teguh dengan dasar agamanya yang menganjurkan keseimbangan antara kebahagiaan dunia dan akhirat.

Oleh itu, dapat ditegaskan bahawa semua yang terkandung dalam ajaran Islam menjadi asas pembinaan tamadun kerana peningkatan dari aspek spiritual (ma’nawi) akan mendorong kebangkitan fizikal. Kebanyakan tamadun dunia lain juga terbina dengan berasaskan kepercayaan agama. Keteguhan kepada pelaksanan agama menjadi faktor kepada peningkatan dan kemusnahan sesebuah tamadun. Sebaliknya, tamadun yang mula menyeleweng dari dasar agama akan mempercepatkan keruntuhan sesebuah tamadun. Berbeza dengan Islam sebagai din yang dipelihara oleh Allah melalui cara yang dapat dikaji mahupun tidak. Penjagaan dari Allah SWT menjadikan Tamadun Islam mampu bertahan lama sehingga kini. Hanya, pada masa kini umat Islam kurang menghayati konsep Tamadun Islam sehingga mereka leka dengan kepalsuan Tamadun Barat yang hanya menumpukan kepada kemegahan dunia tanpa menggabungkan dengan kebahagian akhirat. Umat Islam hari ini dibelenggu pelbagai masalah, kurang menghayati agama, ketinggalan dalam menguasai ilmu dan teknologi hari ini. Kesungguhan menghayati Islam, berdisiplin tinggi serta menguasai pelbagai ilmu khususnya sains dan teknologi boleh memberi kekuatan kepada umat Islam untuk menandingi Tamadun Barat hari ini.

1. 4. 4 Sumber Tamadun Islam
Sumber Tamadun Islam terbahagi dua, iaitu sumber wahyu dan sumber sekunder. Sumber wahyu terkandung dalam al-Qur’an dan al-Sunnah.

* Al-Qur’an. 
Al-Qur’an mrupakan mukjizat yang diwahyukan oleh Allah SWT melalui Jibril AS kepada Nabi Muhammad SAW dan membacanya dikira sebagai ibadah. Al-Qur’an mengandungi keseluruhan ajaran Islam yang merangkumi konsep ketuhanan, sistem perundangan, alam ghaib, nilai moral, fakta-fakta sains, sejarah dan lain-lain lagi. Al-Qur’an sebagai mukjizat tetap terpelihara daripada sebarang bentuk usaha penyelewengan dan penambahan.

Al-Qur’an sebagai sumber yang dapat disaksikan hingga ke hari ini sentiasa menyeru umat Islam melakukan kebaikan dan menjauhi kejahatan serta membangunkan alam untuk kebaikan bersama. Selain itu, al-Qur’an menekankan aspek keadilan dan segala prinsip-prinsip sosial. Ahmad Shalaby (1997:95) menegaskan, al-Qur’an al-Karim mengandungi asas-asas yang kukuh dan sistem yang teguh bagi pendirian agama, tamadun dan dunia. Beliau menegaskan:
“Andainya kita dapat mentafsirkan asas-asas ini dengan sebaiknya nescaya terbentuklah suatu sistem yang sempurna dan sesuai untuk manusia seluruhnya di pelbagai zaman dan tempat”.

* Al-Sunnah. 
Selain al-Qur’an, sumber kedua yang menjadi sumber Tamadun Islam ialah sunnah atau hadis Nabi Muhammad SAW. Al-Sunnah ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah SAW sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan serta sifat atau akhlak dan riwayat hidup baginda sebelum dan sesudah dilantik menjadi Rasul.

Sumber ini diterima sebagai sumber yang benar dan berautoriti dalam Tamadun Islam. Sunnah bukan sekadar bertindak sebagai penafsir dan pengulas yang paling sahih walaupun kesahihannya mengambil tempat kedua selepas al-Qu’ran, malah dari sudut lain, adalah tidak mungkin untuk melihat agama Islam sebagai sesuatu yang sempurna tanpa bantuan dan penjelasan al-Sunnah. Walau bagaimanapun, haruslah diingat bahawa sunnah yang diterima sebagai sumber autoriti ini hanyalah sunnah yang sahih sahaja. Sunnah dalam bentuk ini sahaja yang boleh diterima pakai sebagai sumber, sementara Sunnah yang sebaliknya tidak diterima. (Azhar 2000:103) Untuk mempastikan Sunnah yang sahih dan sebaliknya, para ulama hadith telah berjaya membentuk satu ilmu khusus yang dikenali dengan ilmu Mustalah al-Hadith. Hadis atau Sunnah menjadi sumber penting kerana ia bukan sahaja menggambarkan keseluruhan agama Islam, namun turut memaparkan secara jelas kandungan al-Qur’an yang menjadi pegangan orang Islam.

* Sumber-sumber sekunder
Selain daripada al-Qur’an dan al-Sunnah, terdapat sumber lain yang berperanan sebagai pengukuh kepada penjanaan Tamadun Islam. Antaranya ialah ijtihad, ijmak ulama’, al-Qias, Masalih al-Musalah dan al-Istihsan. Kesemua sumber ini dihasilkan oleh pemikir Islam yang berusaha mencernakan Islam dalam kehidupan seharian umat Islam yang semakin kompleks. Pemikiran intelek dan ulama Islam yang melahirkan pelbagai kaedah Islam tetap berdasarkan firman Allah dalam al-Qur’an dan hadith Nabi SAW.

Terdapat banyak ayat-ayat al-Qur’an dan al-Hadis yang mendorong manusia belajar dan menggunakan akalnya atau memperkembangkan semangat intelektualisma. Contohnya, ialah ayat-ayat yang disudahi dengan ungkapan yang bermaksud ‘Apakah kamu tidak menggunakan akal’, ‘Apakah kamu tidak berfikir’ dan lain-lain lagi. Ayat-ayat ini mengandungi maksud supaya umat Islam menggunakan akal untuk memerhati dan mempelajari alam sekeliling. Di samping itu, terdapat juga mekanisma lain yang kewujudannya merupakan manifestasi kepada sumber-sumber ini seperti pembentukan pentadbiran yang berkesan selari dengan ajaran Islam, monumen-monumen indah yang melambangkan keagongan Islam dan ketinggian ilmu-ilmu Islam sehingga menjadi rujukan kepada pembinaan tamadun lain. Tidak dinafikan juga keindahan seni Islam seperti seni kaligrafi, seni bunyi, seni tampak dan sebagainya turut menarik perhatian dan minat masyarakat dunia.

* Tamadun lain
Islam bersifat terbuka kepada semua tamadun dan tidak menolak segala kebaikan yang dihasilkan oleh tamadun-tamadun lain. Elemen ini membolehkan Tamadun Islam berkembang tanpa sempadan masa dan geografi serta bertoleransi terhadap agama dan budaya lain. Tamadun Islam telah berkembang ke luar dari Semananjung Tanah Arab sampai ke Eropah, Alam Melayu dan Tanah Besar Cina. Ketamadunan yang telah dicapai oleh bangsa-bangsa di luar Semenanjung Tanah Arab ini tetap dipelihara oleh Tamadun Islam, bahkan diperkembangkan lagi melalui aktiviti penterjemahan, penyelidikan dan penambahbaikan dengan memasukkan unsur-unsur Islam. Sebagai contohnya, ilmu astronomi, aljebra dan perubatan daripada tamadun Yunani, Cina dan India disesuaikan dengan ajaran Islam dan telah dikembangkan oleh para sarjana muslim.

Ringkasnya, semua bentuk pembangunan atau kemajuan dalam sesebuah masyarakat yang berteras Tamadun Islam hendaklah dibentuk dalam acuan sumber-sumber tersebut.

1. 4. 5 Ciri-Ciri Khusus Tamadun Islam
Ciri-ciri tamadun yang dikemukakan oleh para sarjana Barat seperti wujudnya penempatan, kemunculan kota atau bandar, peningkatan kualiti hidup, wujudnya organisasi, bahasa dan penggunaan tulisan dan adanya daya reka cipta, turut terkandung dalam masyarakat Islam yang menjadi penunjang Tamadun Islam. Bahkan ciri-ciri Tamadun Islam lebih luas daripada yang dinyatakan. Namun ciri-ciri khusus Tamadun Islam tersebut jarang diketengahkan. Ciri-ciri khusus Tamadun Islam yang akan dipaparkan di bawah menggambarkan keistimewaan dan nilai tersendiri dan nilai sebenar Tamadun Islam. Ciri-ciri ini menjadi penentu sebab Tamadun Islam diterima oleh semua bangsa yang ada di dunia, walaupun pada asalnya Tamadun Islam bermula pada bangsa Arab. Tamadun Islam diterima oleh masyarakat India sehingga melahirkan era Kesultanan Delhi di India yang berjaya dimantapkan oleh oleh Dinasti Babur sehingga terbinanya Taj Mahal yang menjadi mercu tanda Islam di India. Tamadun Islam diterima oleh masyarakat Cina pada zaman Dinasti Ming. Tamadun Islam diterima oleh masayrakat Melayu di pelbagai pulau dan daratannya. Tamadun Islam diterima oleh masayrakat Eropah seperti di Sepanyol sahingga terbinanya Istana al-Hamra’ di Granada. Ringkasnya, kebanyakan bangsa di dunia boleh menerima Tamadun Islam kerana ciri-ciri khusus ini. Ciri-ciri tersebut adalah seperti berikut:

* Rabbani
Ciri rabbani menunjukkan Tamadun Islam di dasari oleh nilai-nilai ketuhanan dan keagamaan. Menerusi ciri ini, umat Islam sedar hakikat keberadaannya di dunia ini adalah sebagai khalifah Allah yang diamanahkan untuk membangunkan setiap wilayah yang diduduki. Sumber, matlamat dan tujuan kehidupan manusia berteraskan ketetapan Allah SWT yang terkandung dalam al-Qur’an. Selain itu, ciri ini juga menjadikan umat Islam sedar bahawa tujuan penciptaan manusia adalah untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai hamba Allah SWT. Perhubungan manusia dengan Allah SWT merupakan matlamat tertinggi dalam Tamadun Islam. Sementara perhubungan manusia sesama manusia dan alam lainnya adalah pelengkap hubungan dengan Maha Pencipta. (lihat surah al-Taubah: 24, al-Zukhruf: 59) Ciri ini juga menjadi bukti semua bangsa adalah sama dalam masyarakat Islam. Pembezanya hanyalah iman dan takwa, bukan warna kulit, pangkat, keturunan dan kekayaan. Oleh itu, ciri ini merupakan tunggak utama Tamadun Islam dan asas perbezaan Tamadun Islam dengan tamadun lain.

* Keseimbangan dan kesederhanaan. 
Kesimbangan bermaksud seimbang antara dua keadaan yang bertentangan. Konsep keseimbangan dalam Tamadun Islam merangkumi kerohanian (spiritual) dan kebendaan (material) , tanggungjawab ibadat kepada Allah dan urusan kehidupan dunia, kepentingan individu dengan masyarakat dan keseimbangan nilai spiritual dengan material.

* Universal
Tamadun Islam tidak terikat kepada bangsa tertentu, tempat dan tempoh tertentu, bahkan Tamadun Islam milik seluruh manusia yang berpegang kepada Din al-Islam. Ini bermakna Tamadun Islam sesuai dengan segala bangsa dan situasi. Ia juga menepati keperluan dan peredaran zaman. Tamadun Islam berpegang kepada konsep ummah dan tidak disandarkan kepada sesuatu bangsa atau kawasan tertentu. Dengan ciri ini terbukalah ruang kepada semua bangsa di dunia untuk membentuk masyarakat Islam dan membina tamadun sejagat.

* Ideal dan realistik
Islam sentiasa meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang paling tinggi dan dapat dicapai dengan memberi landasan kukuh kepada seluruh kegiatan agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah SWT. Ciri realistik mengambil kira kehidupan manusia di alam sejagat dengan kepercayaan bahawa alam sejagat merupakan suatu hakikat yang berlaku di dunia nyata. Dunia nyata adalah antara bukti kewujudan Allah SWT yang Maha Pencipta.

* Tetap dan anjal
Tamadun Islam mempunyai prinsip yang tetap dan tidak berubah pada sasaran dan matlamat pembinaan tamadun, tetapi anjal dari sudut cara dan teknik pelaksanaanya. Islam memberi kebebasan dari sudut merealisasikan tamadun pada setiap bangsa yang berbeza dengan mengambil kira matlamat yang harus di capai, bukan kemajuan dari sudut kebendaan semata-mata.

* Menyeluruh
Islam mencakupi seluruh aspek kehidupan manusia termasuk aspek akidah, syariat (undang-undang) dan akhlak. Demikian juga hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan sesama manusia dan hubungan manusia dengan alam. Ia juga merupakan satu seruan keadilan untuk semua manusia, sama ada Islam atau bukan Islam, musuh atau lawan dan mempunyai hubungan keluarga ataupun tidak. Dari aspek kehakiman, Tamadun Islam telah terbukti dapat mengembalikan hak kepada yang empunya, sebagaimana yang berlaku dalam sejarah Islam. Tamadun Islam juga menyentuh aspek kenegaraan yang meliputi hubungan dalam negara mahupun antarabangsa.

1. 4. 6 Matlamat Tamadun Islam
Para sarjana Tamadun Islam telah merumuskan matlamat Tamadun Islam seperti berikut :

* Menjaga hubungan baik antara makhluk dengan Khaliq
Penjagaan hubungan baik dalam Tamadun Islam terbentuk melalui keimanan yang mantap, akidah yang lurus dan pengabdian kepada Allah SWT semata-mata seperti yang terkandung dalam konsep tauhid rububiyyah dan tauhid uluhiyyah. Hubungan dengan Allah merupakan hubungan ubudiyyah dan sama sekali tidak menyamai dengan sebarang hubungan lain.

Menjaga hubungan dengan Allah merupakan matlamat terakhir dan kemuncak hubungan-hubungan yang lain. Pada hakikatnya, hubungan dengan manusia dan alam lainnya akan kembali kepada perhubungan yang kudus dengan Pencipta Alam, iaitu Allah SWT seperti yang dapat difaham pada surah at-Taubah:24. (Amir A. Rahman, 1991:4) .

* Menjaga hubungan baik sesama manusia. 
Manusia tidak dapat hidup bersendirian, lebih-lebih lagi dalam membina tamadun dan kemajuan. Justeru itu Islam menggariskan peraturan dalam membina hubungan tersebut dengan menghayati segala sifat terpuji dan menjauhi sifat tercela.. Sifat yang dituntut oleh Islam antaranya saling membantu pada perkara takwa dan kebaikan dan tidak membantu pada perkara dosa dan keburukan seperti yang terakam pada surah al-Maidah: 2. Selain itu, Tamadun Islam menjaga kesejahteraan sesama manusia dengan mengharamkan tuduh menuduh, mengumpat, mengeji, mencuri dan lain-lain. Masyarakat Islam ialah masyarakat yang universal. Ia terbuka kepada seluruh umat manusia. Sifat universal ini memerlukan wujudnya masyarakat yang saling berkomunikasi dengan baik dan berdisiplin seperti pada surah surah al-Hujurat:13.

* Menjaga hubungan antara makhluk dan alam
Dalam membina tamadun, Islam membentuk manusia supaya menjaga hubungan yang baik dengan makhluk lain. Sebagai contohnya, Islam mengharamkan pembunuhan binatang tanpa sebab yang diharuskan atau membunuh haiwan dengan cara yang zalim dan kejam. Antara penentuan garisan yang telah ditentukan oleh al-Qur’an sebagai sumber utama Tamadun Islam dalam menjalin hubungan harmoni antara makhluk dengan alam dapat dilihat pada firman Allah seperti berikut:
a) Hubungan dengan binatang, surah Yasin:72, 
b) Hubungan dengan tumbuh-tumbuhan, surah an-Nahl:10 -11. 
c) Hubungan dengan laut, surah an-Nahl:14. 
d) Hubungan dengan cakerawala, surah Ibrahim: 32 - 33.

Terdapat hampir 500 ayat al-Qur’an yang menyentuh persoalan alam sekitar dan tanggungjawab mengurusnya. Demikian juga Sunnah Rasulullah SAW banyak memberi petunjuk yang menekankan kepentingan memulihara alam sekitar (Mohd Zuhdi, 2002:127) .

* Menjaga kewarasan akal
Akal merupakan anugerah Allah SWT kepada manusia. Keistimewaan manusia berbanding makhluk lain terletak pada akal yang sempurna dan waras. Dalam membina kemajuan dan peradaban, akal yang waras mestilah dijaga dan diarahkan untuk tujuan yang murni dan baik, bukan untuk membawa kemusnahan kepada diri sendiri dan manusia lain. Justeru itu, Islam mengharamkan segala perbuatan merosakkan akal seperti mengambil minuman yang memabukkan, penagihan dadah dan seumpamanya seperti yang terakam dalam surah al-Maidah: 32.

* Menjaga diri dan nyawa
Nyawa merupakan kurnia Allah SWT untuk memberi peluang dan bekalan kepada manusia mengabdikan diri kepada-Nya. Lantaran itu, dalam membina tamadun dan kemajuan, ajaran Islam menekankan penjagaan nyawa manusia. Justeru jiwa dan nyawa manusia milik mutlak Allah SWT, sedangkan manusia adalah pemilik secara nisbi sahaja, maka mereka mestilah memelihara nyawa sendiri dan orang lain. Penekanan ini menyebabkan Islam mengharam membunuh diri dan melakukan pembunuhan kepada orang lain seperti dalam surah an-Nisa’:29. Sehubungan itu, dalam membina kemajuan dan peradaban, Islam juga mengharamkan tujuan kemajuan adalah untuk kemusnahan seperti pembinaan senjata nuklear dan kimia untuk membunuh orang lain atau membawa kehancuran.

* Menjaga zuriat dan keturunan
Islam mengambil berat aspek penerusan zuriat dan keturunan dengan menekankan perkembangan keturunan yang baik selaras dengan kemajuan. Keturunan yang baik mestilah melalui perkahwinan. Sehubungan itu, Islam mengharamkan segala bentuk pergaulan bebas dan perbuatan zina. Islam juga mensyariatkan undang-undang yang tegas bagi kesalahan zina. Syariat ini bertujuan untuk memastikan zuriat dan keturunan manusia terpelihara sesuai dengan kemuliaan manusia sebagai khalifah Allah seperti yang dapat difaham pada surah al-Isra’:31 dan surah an-Nur:2.

* Menjaga keselamatan harta
Islam tidak menegah pengumpulan harta dan usaha untuk mencari kekayaan. Namun Islam menekankan matlamat dan usaha tersebut mestilah selari dengan kehendak Islam, seperti mencari hasil yang halal dan membelanjakan harta untuk tujuan yang baik dan diharuskan oleh syarak. Dalam membina tamadun, Islam menekankan keselamatan harta. Justeru itu, Islam tidak membenarkan sebarang bentuk penindasan dan pencerobohan terhadap harta orang lain seperti mencuri, merompak atau urus niaga yang berasaskan riba seperti yang dapat dilihat pada surah al-Qashash:77 dan surah al-Maidah:38.

Oleh itu, selain bermatlamat menjaga hubungan manusia dengan Pencipta, sesama manusia dan alam sekitar, Tamadun Islam juga bermatlamat menjamin keselamatan nyawa, akal, tubuh badan, harta dan keturunan. Semua objektif ini hanyalah untuk memperoleh keredaan Allah SWT dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat.

Daripada perbincangan di atas, dapatlah disimpulkan bahawa konsep tamadun menurut perspektif Islam ialah paduan antara pembangunan material dan spiritual atau antara kebendaan dan kerohanian dan antara memenuhi tuntutan fitrah manusia yang bersifat jasad dan roh. Inilah yang melayakkan Tamadun Islam menjadi tamadun yang universal. Selain itu, kita akan dapat melihat perbezaan yang ketara antara Tamadun Islam dengan tamadun-tamadun lain seperti Tamadun Barat. Tamadun Barat lebih menonjolkan aspek pencapaian kebendaan atau material sebagai ukuran bagi menentukan sesebuah masyarakat itu bertamadun atau sebaliknya, manakala Tamadun Islam mengimbangi antara pembangunan material dan spiritual. Kesyumulan Tamadun Islam diinspirasikan dari sebuah hadis Rasulullah SAW yang bermaksud:
“Bukanlah kebaikan kepada kamu orang-orang yang meninggalkan kepentingan duniawi untuk akhirat. Dan tidak ada kebaikan bagi kamu orang-orang yang meninggalkan kepentingan akhirat untuk dunia, akan tetapi paling baik bagi kamu yang mengambil dari ini dan ini” (kedua-duanya secara sepadu) . (Riwayat Bukhari) 
Kesepaduan dalam Tamadun Islam berlaku tanpa pengabaian mana-mana aspek, jika berlaku pengabaian akan membawa kepada kepincangan dan kecacatan. Malah pada pandangan Islam ia tidak memenuhi maksud Tamadun Islam yang sebenarnya.

1. 5 KONSEP TAMADUN BARAT
Tamadun Barat diasaskan kepada pemikiran yang bersumberkan Tamadun Greek Yunani dan Rom purba yang muncul pada tahun 2000 S. M. Kedua-dua tamadun ia banyak memberi inspirasi kepada kemunculan dan kekuatan Tamadun Barat. Ini menjadikan Tamadun Barat tegak atas landasan idealisme sekular yang mementingkan pemikiran logik sebagaimana Tamadun Yunani yang lebih menekankan keagungan manusia dari faktor ketuhanan. 
Pemikir dan golongan intelektual Yunani telah mencorakkan masyarakat Yunani ke arah pemisahan agama dari kehidupan keduniaan. Tokoh utama dalam zaman ini adalah Socrates, Plato dan Aristotale. Socrates dalam dialognya telah menegaskan bahawa”pada hakikatnya tidak ada nilai moral dan spiritual yang mutlak”. Oleh itu, manusia hendaklah bergembira sepenuhnya dalam kehidupan dunia. Inilah matlamat utama kehidupan manusia, iaitu keseronokan pancaindera dan memenuhi runtunan hawa nafsu dan syahwat kehaiwanan. Mereka bergantung sepenuhnya kepada pemikiran akal tanpa merujuk atau dibantu oleh ajaran ketuhanan. Sehubungan ini, Abu Hassan Ali an-Nadawi (1984) telah menjelaskan ciri-ciri khusus Tamadun Yunani seperti berikut:

i. Percaya kepada apa sahaja yang dapat dicapai oleh panca indera. 
ii. Kurang rasa keagamaan dan kecintaan melampau kepada kehidupan dunia. 
iii. Fanatisme kebangsaan yang melampau. 
Oleh itu, pemikiran dan keinginan manusia menjadi sumber, rujukan dan matlamat utama dalam pembangunan dan pembinaan tamadun Barat. Idealisme sekular merupakan tema yang dominan dalam Tamadun Barat.

1. 5. 1 Sejarah Tamadun Barat
Kemunculan Tamadun Barat bermula dengan kebangkitan masyarakat Eropah yang tidak senang dengan pemerintahan golongan gereja Katolik yang menindas, mengongkong dan menzalimi rakyat yang inginkan perubahan. Golongan gereja tidak menerima sebarang bentuk perubahan kecuali suatu idea dan kehendak yang muncul daripada golongan gereja sendiri. Akibatnya, muncul aliran baru dalam agama kristian iaitu Protestan. Sementara itu, para pemikir dan pemimpin revolusi muncul dengan slogan baru yang berbunyi Give it to Ceaser what it is and give it to God what everythings belongs to God. Penafian hak gereja dalam seluruh sistem pemerintahan bermula apabila gereja diketepikan dan dianggap sebagai hak peribadi dan bukan lagi hak masyarakat dan negara.

Pergerakan para pemikir bertitik tolak dari fenomena ini yang membentuk satu corak baru dalam masyarakat Barat iaitu kehidupan berasaskan kepada alam nyata yang ada di dunia. Corak ini termaksud dalam istilah sekularisma. Sekularisma menjadi titik tolak kepada zaman peralihan di barat daripada zaman gelap kepada zaman Renaissance. Zaman Renaissance yang bererti zaman”menghidupkan kembali Tamadun Yunani”menunjukkan pembinaan masyarakat baru Barat adalah berasaskan sejarah Tamadun Yunani yang berlandaskan logik akal.

Pengaliran Tamadun Islam ke Eropah sejak abad ke-9 hingga abad ke-12 M menjadi faktor utama pembukaan minda masyarakat Barat yang datang ke Sepanyol dan Pulau Sicily yang berada di bawah kekuasaan Tamadun Islam di Eropah. Mereka datang untuk menimba ilmu pengetahuan yang dipelopori oleh para sarjana Islam. Kesedaran yang timbul telah mencetuskan”Zaman Peralihan”dan kemudiannya Zaman Renaissance di Barat. Zaman ini telah menyebabkan pemikiran masyarakat terbuka luas dan secara tidak langsung menimbulkan permusuhan terhadap gereja yang berakhir dengan kejatuhan golongan gereja. 
Gerakan Renaissance di Barat atau dikenal juga gerakan pencerahan selepas melalui zaman kegelapan hakikatnya adalah suatu gerakan untuk melepas diri dari unsur-unsur kerohanian dan cengkaman pihak gereja kerana ajarannya tidak lagi mampu menangani dan menyelesaikan masalah masyarakat, terutama dalam soal-soal hidup seharian dan perkembangan ilmu pengetahuan termasuk penyelidikan sains dan teknologi. Akhirnya lahir fahaman sekular yang memisahkan urusan kehidupan harian dengan persoalan agama. Asas masyarakat baru ini adalah pemikiran materialistik, rasionalistik dan fizikal masyarakat Yunani dan Romawi purba. 
Sejurus berlakunya Renaissance, muncul Revolusi Perindustrian di Perancis yang membangkitkan pemikiran masyarakat Barat untuk maju dalam bidang sains dan teknologi. Penciptaan demi penciptaan telah diterokai oleh saintis Barat. Antaranya, teknologi perindustrian, kereta, kapalterbang, telefon dan lain-lain. Kilang-kilang yang menggerakkan perindustrian tumbuh bagai cendawan selepas hujan. Keadaan ini menyebabkan masyarakat mula mengagungkan sains moden barat. Pengetahuan dalam sains dan teknologi memberi jawapan kepada segala permasalahan dunia yang sebelum zaman ini hanya disandarkan kepada gereja. Kejayaan menjawab segala masalah ini mendorong ke arah pemikiran yang lebih ke hadapan yang akhirnya saintis Barat berjaya mencipta roket untuk membawa angkasawan mereka menjelajah angkasa lepas dan akhirnya mendarat di bulan.

1. 5. 2 Perbezaan Tamadun dan Tamadun Islam
Latarbelakang di atas membuktikan terdapat perbezaan yang jelas antara Tamadun Barat dan Tamadun Islam yang bertitik tolak dari perbezaan latar belakang kemunculan tamadun dan asas yang menggerakkan dua tamadun penting dunia. Antara perbezaan tersebut adalah seperti berikut :

Tamadun Islam vs Tamadun Barat
Asas:
Berasaskan tauhid yang tegak pada aqidah, syariah dan akhlak. Aqidah ialah keyakinan kepada Allah dan lain-nya yang terangkum dalam Rukun Iman. Syariah ialah peraturan yang telah ditetapkan oleh Allah yang meliputi segala aspek kedihupan, seperti politik, undang-undang, ekonomi, pendidikan dan sosial. Akhlak pula ialah perlakuan yang berasaskan kepada akhlak Rasulullah SAW. 
Berasaskan logik, panca indera dan materialisme. Logik bersumber kepada akal manusia. Pancaindera manusia yang lima memberi maklumat kepada akal untuk ditafsirkan. Materialisma merupakan kesan pemikiran yang berjaya menghasilkan sesuatu dalam bentuk barang atau benda. 
Sumber asasi:

Mutlak kerana ia bersumber wahyu dari Allah yang disampaikan kepada manusia pilihan lagi maksum yang akan menerima utusan-Nya, iaitu Nabi Muhammad SAW. 
Wahyu dari Allah dikenal sebagai al-Qur’an yang kemudiannya ditulis dan dikumpulkan dalam satu naskhah. Sumber ini telah ditafsirkan oleh Rasulullah untuk direalitikan dalam kehidupan masyarakat manusia. 
Pemikiran manusia semata-mata yang sentiasa berubah-ubah, tanpa kepercayaan kepada agama dan kuasa ghaib

Cendikiawan dan intelektual memainkan peranan yang besar. Ini melahirkan ramai tokoh pemikir Barat seperti Herbert Spencer, Karl Marx, C. Darwin, Isacc Newton dan lain-lain. 
Matlamat:
Keampunan dan keredaan Allah di samping kebahagiaan dunia dan akhirat. 
Keseronokan hidup dunia semata-mata dan kepuasan segelintir manusia.

Kedudukan agama:
Islam satu cara hidup yang menyeliputi segala aspek kehidupan. 
Pembaharuan dalam Islam berlaku berdasarkan agama dan bukan agama mengikut perubahan. Walaupun begitu Islam berprisip tetap dan fleksibel dan tidak rigid. 
Agama sebahagian daripada kebudayaan dan tertakluk kepada kebudayaan. Kebudayaan sentiasa mengalami perubahan dan agama juga dicorak oleh perubahan dan pembaharuan. 
Konsep kemajuan:
Islam menekankan kedua-dua aspek kerohanian dan kebendaan. Kerohanian dicapai melalui pengamalan perintah Allah sementara kebendaan di capai melalui penggunaan akal yang berteraskan kepada Firman Allah.

Kemajuan dalam Islam bersifat lengkap. Pembangunan dan kemajuan adalah alat dan matlamat pembangunan dalam Islam adalah manusia. Islam menolak konsep matlamat menghalalkan cara. 
Tamadun Barat melihat perkara-perkara keduniaan hanya kehidupan dunia semata-mata. Segala urusan tidak ada kaitan dengan agama.

Tamadun ini juga menitikberatkan aspek kebendaan dengan mengenepikan aspek kerohanian. Oleh itu, ia mengabaikan aspek kemajuan dari sudut kerohaniaan atau spiritual. Kemajuan berdasarkan keuntungan semata-mata dan berpegang kepada konsep”matlamat menghalalkan cara”.

Ringkasnya, kejayaan renaissance di Eropah telah menyebabkan berkembangnya fahaman sekular secara meluas. Masyarakat Eropah melakukan perubahan dalam kehidupan dengan berasaskan fahaman ini. Akhirnya fahaman ini telah mendominasi pemikiran dan kehidupan Barat. Fahaman Barat yang berteraskan sekularisme telah melahirkan pelbagai ideologi di Barat seperti Modenisme, Rasionalisme, Liberialisme, Kapitalisme, Pragmatisme, Kolonialisme dan Materialisme. Ideologi ini begitu berkembang dalam pelbagai aspek kehidupan mereka terutamanya ekonomi, politik dan sosial.

1. 6 JATUH BANGUN TAMADUN DARI PERSPEKTIF ISLAM
Islam menganggap tamadun bertitik tolak dari ajaran agama. Demikian juga kelahiran sesebuah tamadun berpunca daripada Islam sebagai agama yang diwahyukan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW. Islam telah memberi sinar kepada masyarakat untuk menyempurnakan tamadun yang dibina. Tidak dinafikan semasa perutusan Rasulullah SAW, masyarakat Arab sudah mencapai beberapa kemajuan. Justeru, kedatangan Islam telah memisahkan masyarakat Arab daripada amalan jahiliah kepada amalan bijaksana berlandaskan Islam. Pengabaian nilai-nilai agama, intelektual dan ketiadaan pimpinan yang berwibawa menjadi tanda awal dan mempercepatkan keruntuhan sesebuah tamadun yang dibina, walaupun bangunan kukuh yang didirikan masih tersergam indah. Hal ini terjadi kerana pembangunan fizikal semata-mata yang bersifat material tidak dapat menjamin keabadian sesebuah tamadun.

1. 6. 1 Keagamaan
Faktor agama yang bertunjang kepada tauhid merupakan aspek teras dalam pembinaan Tamadun Islam. Dalam usaha membina sebuah masyarakat bertamadun melalui penyampaian dakwah, Rasulullah S. A. W. menekankan aspek iman, Islam dan ihsan serta mempraktikkan unsur ini dalam kehidupan masyarakat Islam. 
Sebagai pemimpin yang berwawasan dan berjiwa besar baginda telah berjaya membina satu generasi yang memiliki iman yang kental dan sanggup berjuang berhabis-habisan demi mempertahankan Islam. Generasi ini tidak gentar dengan sebarang kemungkinan, hanya mengharapkan mati syahid apabila berada di medan juang. Walaupun jumlah mereka kecil berbanding pihak lawan. Ketinggian nilai-nilai keimanan telah memberi kesan besar pada kejayaan pembinaan Tamadun Islam yang berpusat di kota Madinah. Kota Makkah juga dapat dikuasai sepenuhnya dan dibersihkan dari unsur-unsur tamadun yang bercanggah dengan Islam. 
Dalam pembinaan tamadun, Islam memaparkan kisah-kisah sejarah silam sebagai iktibar. Kesemua kisah yang diulang kembali oleh al-Qur’an memaparkan kesan buruk dan kemusnahan tamadun akibat sesebuah masyarakat cuba menyalahi landasan agama tauhid yang telah disampaikan kepada mereka. Selain ini mereka juga mengingkari ajaran yang disampaikan oleh para nabi. Sebagai contohnya, ketinggian tamadun yang didirikan oleh Firaun, kaum ‘Ad dan kaum Thamud telah mengalami kehancuran kerana keingkaran kepada Allah Yang Maha Esa.

1. 6. 2 Nilai-nilai akhlak
Ketinggian nilai-nilai akhlak yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW merupakan kunci kejayaan dalam pembentukan Tamadun Islam. Prinsip dan nilai murni yang dipaparkan dalam kepimpinan Rasulullah SAW dapat menjadi pedoman kepada generasi berikutnya untuk membina satu tamadun bangsa yang gemilang. 
Akhlak memainkan peranan yang sama penting dalam pembinaan dan keutuhan sesebuah tamadun. Apabila nilai-nilai akhlak diabaikan, tamadun sesuatu bangsa akan menemui kehancuran sebagaimana yang berlaku ke atas umat Nabi Luth. Dengan penuh gaya mencabar kaum Nabi Luth, memomokkan kenabian Nabi Luth dan memaparkan akhlak buruk yang menyalahi tabie manusia.

1. 6. 3 Politik dan pemerintahan
Politik dan pemerintahan turut memainkan peranan yang penting dalam menentukan bangun jatuh sesebuah kerajaan dan ketamadunan sesuatu bangsa. Politik yang stabil dan kepimpinan yang berwibawa akan dapat mengekalkan sesebuah tamadun. Sebaliknya, kepincangan dan kelemahan kepimpinan akan mempercepatkan berakhir sesebuah kerajaan yang dibina oleh tamadun sesebuah bangsa. 
Sejarah membuktikan bahawa kepimpinan yang berdaya maju, pemerintahan yang adil dan perpaduan dalam politik telah meninggikan tamadun sesuatu bangsa. Sebaliknya, apabila pemimpin mementingkan diri sendiri, berfoya-foya, melakukan penyelewengan, rasuah berleluasa di kalangan para pegawai kerajaan, keruntuhan akhlak dan moral akan melemahkan pemerintahan dan benteng pertahanan negara mudah dimusnah. 
Pembentukan Kerajaan Islam Madinah menjadi bukti bahawa Islam dapat dipraktikkan secara menyeluruh dalam kehidupan harian. Tamadun Islam yang dibina oleh Rasulullah S. A. W. di Madinah menjadi titik tolak kepada pembinaan tamadun Islam seterusnya.

Para khalifah Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah berjaya membina tamadun Islam dengan wujudnya pelbagai bidang kemajuan. Kemajuan yang dapat dicapai dalam pelbagai bidang terutamanya bidang keilmuan adalah hasil daripada usaha pemimpin yang amat berwibawa. Khalifah Harun al-Rashid dan al-Makmun adalah antara pemerintah Abbasiyyah yang sangat menekankan aspek keilmuan. Sumbangan mereka yang terpenting ialah pembentukan Baitul Hikmah, yang merupakan sebuah perpustakaan besar. Kegiatan keilmuan yang aktif di Baitul Hikmah telah menghidupkan peranan perpustakaan. Ini merupakan mutiara yang amat bernilai dalam sejarah tamadun Islam. Demikian juga, gandingan mantap Sultan Mansor Syah dan Bendahara Tun Perak dalam sejarah Kesultanan Melayu Melaka telah menjadikan Melaka sebagai pusat Tamadun Islam di Asia Tenggara yang terunggul.

Sejarah juga memaparkan bahawa keadaan politik yang kacau bilau, kelemahan pentadbiran, pergolakan dalaman menjadi faktor keruntuhan sesebuah kerajaan. Suasana ini dapat dilihat pada kejatuhan Kerajaan Bani Umayah, Kesultanan Melayu Melaka, kerajaan-kerajaan Islam di Andalus dan Kerajaan Uthmaniyah di Turki. Pergolakan dalaman dan kelemahan pemerintahan menyebabkan tamadun yang dibina penuh gemilang menemui titik penamat.

1. 6. 4 Sosial
Kestabilan sosial antara individu dan masyarakat dengan berteraskan ilmu, kemajuan dan minda yang mempunyai gagasan boleh meningkatkan martabat bangsa dan meninggikan tamadun yang dibina. Hal inilah yang dapat kita saksikan semasa pemerintahan awal Islam, terutamanya di zaman Rasulullah S. A. W. Walaupun kuantiti umat Islam kecil berbanding dengan orang bukan Islam, namun mereka mampu membina masyarakat yang berkualiti. Gambaran masyarakat sebegini dapat dilihat pada komuniti Muhajirin dan Ansar yang berpusat di Madinah. Pembinaan Tamadun Islam yang ditunjangi oleh sosial secara harmoni antara dua kelompok ini mampu mengembangkan tamadun ke seluruh pelusuk Semenanjung Tanah Arab, malah terus berkembang ke seluruh dunia timur dan barat.

Sebaliknya, sistem sosial yang longgar kerana kerapuhan jatidiri sehingga masyarakat dibuai dengan kelekaan kerana kemewahan dan gemar kepada hiburan yang berlebihan dan bebas (budaya hedonistik) mengundang keruntuhan sosial dan memberi pengaruh besar kepada keruntuhan sesebuah tamadun.

1. 6. 5 Ekonomi
Faktor ekonomi juga adalah antara faktor yang membantu mengembangkan lagi sesebuah tamadun. Sejarah membuktikan masyarakat yang bertamadun tinggi mengamalkan ekonomi perdagangan, pertanian, penternakan bertaraf antara bangsa, walaupun mereka bermula dari kegiatan ekonomi sara diri. 
Sebagai contoh, masyarakat Melayu pada zaman Kesultanan Melayu Melaka berjaya membina satu pusat perdagangan bertaraf antara bangsa di Pelabuhan Melaka. Pelabuhan ini berjaya menjadi pusat persinggahan para pedagang Arab, India, Cina dan bangsa Eropah. Walaupun kemudiannya, kegiatan perdagangan import eksport yang rancak di Pelabuhan Melaka telah beralih ke Singapura setelah keutuhan Tamadun Melayu Melaka mengalami keretakan.

1. 6. 6 Penguasaan bidang keilmuan
Penguasaan pelbagai bidang ilmu-ilmu dan kemunculan sains dan teknologi memantapkan lagi pembinaan dan penerusan sesebuah tamadun. Kelahiran para sarjana dan kepelbagain kegiatan keilmuan mendorong ke arah pembinaan pusat-pusat intelektual. Lembaran sejarah mencatatkan Baghdad, Andalus, Melaka dan Patani adalah antara pusat intelektual yang terkenal.

Apabila penguasaan politik sesebuah kerajaan mula runtuh, pusat-pusat intelektual yang diwujud pada sesebuah kerajaan tidak akan runtuh, tetapi sebaliknya ia akan berpindah ke wilayah lain yang aman. Sejajar itu juga terbina pula kerajaan baru ditempat perletakan pusat intelaktual yang dipindahkan. Sejarah di Alam Melayu dapat disaksikan sebagai contoh. Apabila peranan Melaka sebagai pusat intelektual telah berakhir, maka peranan ini telah diambil alih oleh Kerajaan Acheh Darussalam.

Demikian juga dengan penguasaan bidang sains dan teknologi. Situasi masa kini menunjukkan bidang ini amat penting dalam penerusan tamadun bangsa. Perkembangan dewasa kini membuktikan penguasaan Barat terhadap tamadun dunia ialah kerana kemajuan yang tinggi dalam bidang sains dan teknologi. ************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com