PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN


HASIL PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti tajuk ini anda akan dapat menjelaskan konsep ketamadunan dan tamadun Islam serta sumbangannya serta dapat menghuraikan faktor kelahiran dan keruntuhan. Seterusnya dapat menjelaskan persamaan dan perbezaan antara tamadun.

Istilah Tamadun

UMRAN
Istilah yang pertama diperkenalkan oleh Ibn Khaldun pada abad ke-14M. Membangun atau memakmurkan bandar (hadharah - urbanization).
Kawasan tanah yang didiami oleh sekumpulan masyarakat tinggal menetap di suatu tempat itu dalam keadaan yang berkembang subur lagi makmur.
Bandar mesti mempunyai perancangan yang baik agar tamadun bertahan lama.
Kehidupan cara bandar ialah : Kehidupan yang terancang, tersusun dan teratur. Wujudnya kemudahan infrastruktur. Mempunyai pelbagai kemudahan lain

HADHARAH
Diperkenalkan oleh Ibn Khaldun. Suatu wilayah, daerah, kota, bandar, kampung atau tanah yang diusahakan. Wujudnya kehidupan menetap. Urbanisasi

MADANIYAH
Diambil dari madinah - kota (city) sebagai pusat peradaban. Bandar. Kehidupan cara bandar. Suatu peringkat yang tinggi dalam kehidupan kebendaan sesebuah masyarakat yang jelas kelihatan dalam aspek pembangunan, perancangan dan penyusunan bandar serta penyediaan kemudahan infrustruktur.
Muhammad Farid Wajdi & Sheikh Muhammad Abduh menggunakan istilah ini bagi maksud tamadun

TAMADUN
Diperkenalkan oleh Jurji Zaydan. Mempunyai maksud yang sama dengan civilization iaitu keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju

CIVILIZATION
Istilah bahasa Inggeris yang digunakan secara meluas dengan maksud tamadun. Diambil merujuk kepada: Civitas (Latin) atau city yang bermaksud kota (kota sebagai pusat tamadun). Civil society - masyarakat beradab. Merangkumi keseluruhan pencapaian dalam kehidupan iaitu:
1. Pengetahuan
2. Kepercayaan
3. Kesenian
4. Moral
5. Undang-undang
6. Peradaban

Muhammad Uthman El-Muhammadi mengatakan : pencapaian semua aspek pemikiran, moral, sosial dan kebendaan dalam kehidupan sesuatu masyarakat.

Kamus Dewan:
Suatu keadaan masyarakat manusia yang didasari pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, sosial, budaya, politik dan yang tinggi peradabannya.
Walaupun wujud beberapa perkataan diperkenalkan, istilah yang digunapakai dalam Bahasa Melayu yang merujuk kepada masyarakat bertamadun ialah:
1. Tamadun
2. Peradaban

PENEMPATAN KEKAL
Tidak nomad tetapi menetap di kawasan yang boleh membekalkan makanan. Lazimnya kawasan lembah sungai dipilih. Kewujudan kota atau bandar. Ciri-ciri geografi tertentu penting. Lazimnya kawasan lembah sungai dipilih. Kewujudan kota atau bandar. Penempatan kekal. Tidak nomad tetapi menetap di kawasan yang boleh membekalkan makanan.

Ciri-ciri geografi tertentu penting. Lazimnya kawasan lembah sungai dipilih. Kewujudan kota atau bandar. Kehidupan Berkualiti. Wujud Revolusi Pertanian. Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna. Hasil pertanian dan perternakan meningkat dan melampaui tahap sara diri.
Penciptaan peralatan lebih baik untuk meningkatkan produktiviti makanan.

STRATIFIKASI SOSIAL
Wujud sistem pengelasan dalam masyarakat berdasarkan kelas dan status. Sistem pengelasan masyarakat awal berkait rapat dengan pemilikan kekayaan. Status pula mempunyai kaitan dengan kriteria prestij tertentu dalam masyarakat seperti gelaran, panggilan, peraturan atau adat. Bahasa dan sistem tulisan

Berfungsi sebagai perantaraan komunikasi, perakam, penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. Kesannya:
1. Berlaku perkembangan ilmu.
2. Muncul kelas terpelajar
3. Kemunculan seni kreatif seperti epik, puisi dan cerita rakyat
4. Organisasi pemerintahan
5. Wujud sistem perundangan dan sistem nilai yang lebih teratur.
6. Kesatuan politik atau budaya dapat menyatukan masyarakat dalam menentang orang luar.
7. Sistem politik dan pentadbiran menjadi lebih kompleks bila tamadun berkembang.
8. Contoh sistem politik: beraja atau monarki, demokrasi dan oligarki.
9. Teknologi rekacipta

Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi - pengkhususan kerja.
Perubahan struktur sosial - pencapaian tahap kecekapan yang tinggi.
Peningkatan daya reka cipta (teknologi baru).
Inovasi teknologi - alat pengangkutan ? penciptaan roda, sampan dan kapal besar.

KREATIVITI
Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian, kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri.

KEHIDUPAN BERAGAMA
1. Lazimnya bandar-bandar awal muncul di sekitar pusat upacara agama seperti kuil.
2. Kepercayaan agama memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun.
3. Golongan agama menjadi kelas tertinggi kerana dianggap perantara manusia dengan kuasa-kuasa supernatural.
4. Unsur spiritual penting dalam tamadun kerana ia memberi kesan pada tingkah laku dan pembinaan bangunan.

Hubungan Antara Tamadun Dengan Agama, Budaya Dan Bangsa

Hubungan antara tamadun dengan agama
1. Kebanyakan tamadun berteraskan agama.
2. Masyarakat bertamadun memiliki budi pekerti yang mulia dan moral yang tinggi dan ia datang dari ajaran agama dan budaya.
3. Kemunculan tamadun silam merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama.

Hubungan antara tamadun dengan budaya
1. Budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun.
2. Hubungan keduanya tidak begitu ketara walaupun terdapat tamadun yang sering dikaitkan dengan sesebuah bangsa seperti tamadun Cina dan tamadun India.

LOKASI STRATEGIK
1. Lokasi yang memungkinkan penempatan masyarakat mendapat sumber-sumber semula jadi untuk kelangsungan kehidupan.
2. Merujuk kepada faktor geografi.

RANGSANGAN AGAMA DAN KEROHANIAN
1. Ajaran agama dan amalan rohani mendorong penghayatan nilai murni dan suci seterusnya kehidupan bertamadun.
2. Masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha untuk menuju kepada kesempurnaan kemanusiaan dan ketinggian budaya.
3. Penghayatan tinggi terhadap moral dan nilai terpuji melahirkan masyarakat yang cintakan ilmu dan nilai murni

KESTABILAN PEMERINTAHAN
1. Pemerintahan yang stabil, sistem pentadbiran yang tersusun dan sistematik serta kedudukan strategik
2. Tamadun Melayu (Melaka) - Pemerintahan tradisional yang teratur:
3. Perluasan jajahan.
4. Hukum Kanun Melaka atau Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka.

KEMANTAPAN EKONOMI
1. Berkembang di kawasan lembah sungai. Wujud revolusi pertanian dan aktiviti perikanan serta perdagangan.
2. Tamadun Mesir Kuno - rahmat Sg. Nil capai tamadun dari segi pentadbiran, ekonomi dan sosial.
3. Tamadun Melayu - Melaka, kedudukan strategik, pelabuhan terlindung - aktiviti perdagangan pesat.

KETEGUHAN SOSIAL
1. Masyarakat yang mempunyai nilai positif seperti:
2. Kecintaan kepada ilmu.
3. Kreativiti, ketekunan dan kerajinan.
4. merupakan faktor yang meneguhkan sesebuah tamadun

TOLERANSI TERHADAP TAMADUN LAIN
1. Toleransi terhadap tamadun lain mewujudkan interaksi yang merangsang pemupukan nilai kehidupan bertamadun.
2. Sikap terbuka untuk menerima tamadun yang baik ? bentuk tamadun baru.
3. Sikap pemimpin memainkan peranan penting.

PENGHIJRAHAN
1. Penghijrahan bertujuan membina tamadun:
2. Mencari ilmu
3. Meningkatkan kualiti kehidupan
4. Membina strategi
5. Dengan berlakunya penghijrahan ini, akan melengkapkan manusia bertamadun.

PERGOLAKAN DALAMAN
1. Ketidakstabilan politik
2. Kelemahan pentadbiran
3. Pergolakan dalam institusi pemerintahan
4. Berlaku pemberontakan
5. Berlakunya penindasan dan kezaliman

SIKAP TERTUTUP
1. Sikap tertutup tidak mahu menerima tamadun lain
2. Tidak mahu menerima perubahan
3. Tidak mahu menerima teknologi lain beri kesan kepada keruntuhan tamadun

PEPERANGAN
1. Peperangan yang berlaku boleh membawa keruntuhan tamadun
2. Serangan yang dilakukan ke atas Jepun telah menyebabkan tamadun Jepun mengalami keruntuhan

KERUNTUHAN NILAI MORAL
1. Berlakunya kejahilan
2. Banyak berlaku rasuah

MALAPETAKA
1. Berlakunya malapetaka
2. Bencana alam
3. Faktor di luar kawalan manusia

KERUNTUHAN INSTITUSI SOSIAL
1. Individu yang pincang
2. Keruntuhan Institusi keluarga
3. Faktor keruntuhan tamadun dari perspektif islam
4. Faktor keruntuhan tamadun dari perspektif islam
5. Faktor keruntuhan tamadun dari perspektif islam
6. Interkasi antara Tamadun

MAKSUD INTERAKSI
1. Interaksi merupakan hubungan aktif yang saling bertindak balas atau saling mempengaruhi antara satu sama lain. Agama, pegangan nilai, bahasa, budaya, adat dan sistem sosial mempengaruhi interaksi pelbagai tamadun
2. Peranan pemimpin melalui pelaksanaan visi dan misi untuk memajukan bangsa dengan aktiviti interaksi
3. Golongan agama memainkan peranan penting dalam interaksi
4. Melalui motivasi agama dan dakwah
5. Kedudukan yang strategik memungkinkan berlakunya interaksi
6. Sempadan geografi menyebabkan berlakunya interaksi
7. Antara pasangan yang berlainan etnik, bangsa dan budaya menyebabkan berlaku interaksi
8. Melalui proses hubungan dagang dua hala antara negara-negara yang berdagang menyebabkan berlakunya interaksi
9. Melalui pelbagai pendekatan sama ada penaklukan, penjajahan atau kerjasama antara pelbagai negara

HASIL PEMBELAJARAN
Setelah mengikuti tajuk ini anda akan dapat menjelaskan konsep ketamadunan dan tamadun Islam serta sumbangannya serta dapat menghuraikan faktor kelahiran dan keruntuhan. Seterusnya dapat menjelaskan persamaan dan perbezaan antara tamadun. 

Istilah Tamadun

UMRAN
Istilah yang pertama diperkenalkan oleh Ibn Khaldun pada abad ke-14M. Membangun atau memakmurkan bandar (hadharah - urbanization) . 
Kawasan tanah yang didiami oleh sekumpulan masyarakat tinggal menetap di suatu tempat itu dalam keadaan yang berkembang subur lagi makmur. 
Bandar mesti mempunyai perancangan yang baik agar tamadun bertahan lama. 
Kehidupan cara bandar ialah : Kehidupan yang terancang, tersusun dan teratur. Wujudnya kemudahan infrastruktur. Mempunyai pelbagai kemudahan lain

HADHARAH
Diperkenalkan oleh Ibn Khaldun. Suatu wilayah, daerah, kota, bandar, kampung atau tanah yang diusahakan. Wujudnya kehidupan menetap. Urbanisasi

MADANIYAH
Diambil dari madinah - kota (city) sebagai pusat peradaban. Bandar. Kehidupan cara bandar. Suatu peringkat yang tinggi dalam kehidupan kebendaan sesebuah masyarakat yang jelas kelihatan dalam aspek pembangunan, perancangan dan penyusunan bandar serta penyediaan kemudahan infrustruktur. 
Muhammad Farid Wajdi & Sheikh Muhammad Abduh menggunakan istilah ini bagi maksud tamadun

TAMADUN
Diperkenalkan oleh Jurji Zaydan. Mempunyai maksud yang sama dengan civilization iaitu keadaan hidup bermasyarakat yang bertambah maju

CIVILIZATION
Istilah bahasa Inggeris yang digunakan secara meluas dengan maksud tamadun. Diambil merujuk kepada: Civitas (Latin) atau city yang bermaksud kota (kota sebagai pusat tamadun) . Civil society - masyarakat beradab. Merangkumi keseluruhan pencapaian dalam kehidupan iaitu:
1. Pengetahuan
2. Kepercayaan
3. Kesenian
4. Moral
5. Undang-undang
6. Peradaban

Muhammad Uthman El-Muhammadi mengatakan : pencapaian semua aspek pemikiran, moral, sosial dan kebendaan dalam kehidupan sesuatu masyarakat. 

Kamus Dewan:
Suatu keadaan masyarakat manusia yang didasari pada taraf kemajuan kebendaan serta perkembangan pemikiran, sosial, budaya, politik dan yang tinggi peradabannya. 
Walaupun wujud beberapa perkataan diperkenalkan, istilah yang digunapakai dalam Bahasa Melayu yang merujuk kepada masyarakat bertamadun ialah:
1. Tamadun
2. Peradaban

PENEMPATAN KEKAL
Tidak nomad tetapi menetap di kawasan yang boleh membekalkan makanan. Lazimnya kawasan lembah sungai dipilih. Kewujudan kota atau bandar. Ciri-ciri geografi tertentu penting. Lazimnya kawasan lembah sungai dipilih. Kewujudan kota atau bandar. Penempatan kekal. Tidak nomad tetapi menetap di kawasan yang boleh membekalkan makanan. 

Ciri-ciri geografi tertentu penting. Lazimnya kawasan lembah sungai dipilih. Kewujudan kota atau bandar. Kehidupan Berkualiti. Wujud Revolusi Pertanian. Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna. Hasil pertanian dan perternakan meningkat dan melampaui tahap sara diri. 
Penciptaan peralatan lebih baik untuk meningkatkan produktiviti makanan. 

STRATIFIKASI SOSIAL
Wujud sistem pengelasan dalam masyarakat berdasarkan kelas dan status. Sistem pengelasan masyarakat awal berkait rapat dengan pemilikan kekayaan. Status pula mempunyai kaitan dengan kriteria prestij tertentu dalam masyarakat seperti gelaran, panggilan, peraturan atau adat. Bahasa dan sistem tulisan

Berfungsi sebagai perantaraan komunikasi, perakam, penyampaian dan pewarisan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. Kesannya:
1. Berlaku perkembangan ilmu. 
2. Muncul kelas terpelajar
3. Kemunculan seni kreatif seperti epik, puisi dan cerita rakyat
4. Organisasi pemerintahan
5. Wujud sistem perundangan dan sistem nilai yang lebih teratur. 
6. Kesatuan politik atau budaya dapat menyatukan masyarakat dalam menentang orang luar. 
7. Sistem politik dan pentadbiran menjadi lebih kompleks bila tamadun berkembang. 
8. Contoh sistem politik: beraja atau monarki, demokrasi dan oligarki. 
9. Teknologi rekacipta

Perkembangan pelbagai aktiviti ekonomi - pengkhususan kerja. 
Perubahan struktur sosial - pencapaian tahap kecekapan yang tinggi. 
Peningkatan daya reka cipta (teknologi baru) . 
Inovasi teknologi - alat pengangkutan ? penciptaan roda, sampan dan kapal besar. 

KREATIVITI
Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati falsafah, kesenian, kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri. 

KEHIDUPAN BERAGAMA
1. Lazimnya bandar-bandar awal muncul di sekitar pusat upacara agama seperti kuil. 
2. Kepercayaan agama memainkan peranan penting dalam pembentukan tamadun. 
3. Golongan agama menjadi kelas tertinggi kerana dianggap perantara manusia dengan kuasa-kuasa supernatural. 
4. Unsur spiritual penting dalam tamadun kerana ia memberi kesan pada tingkah laku dan pembinaan bangunan. 

Hubungan Antara Tamadun Dengan Agama, Budaya Dan Bangsa

Hubungan antara tamadun dengan agama
1. Kebanyakan tamadun berteraskan agama. 
2. Masyarakat bertamadun memiliki budi pekerti yang mulia dan moral yang tinggi dan ia datang dari ajaran agama dan budaya. 
3. Kemunculan tamadun silam merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama. 

Hubungan antara tamadun dengan budaya
1. Budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. 
2. Hubungan keduanya tidak begitu ketara walaupun terdapat tamadun yang sering dikaitkan dengan sesebuah bangsa seperti tamadun Cina dan tamadun India. 

LOKASI STRATEGIK
1. Lokasi yang memungkinkan penempatan masyarakat mendapat sumber-sumber semula jadi untuk kelangsungan kehidupan. 
2. Merujuk kepada faktor geografi. 

RANGSANGAN AGAMA DAN KEROHANIAN
1. Ajaran agama dan amalan rohani mendorong penghayatan nilai murni dan suci seterusnya kehidupan bertamadun. 
2. Masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha untuk menuju kepada kesempurnaan kemanusiaan dan ketinggian budaya. 
3. Penghayatan tinggi terhadap moral dan nilai terpuji melahirkan masyarakat yang cintakan ilmu dan nilai murni

KESTABILAN PEMERINTAHAN
1. Pemerintahan yang stabil, sistem pentadbiran yang tersusun dan sistematik serta kedudukan strategik
2. Tamadun Melayu (Melaka) - Pemerintahan tradisional yang teratur:
3. Perluasan jajahan. 
4. Hukum Kanun Melaka atau Undang-Undang Melaka dan Undang-Undang Laut Melaka. 


KEMANTAPAN EKONOMI
1. Berkembang di kawasan lembah sungai. Wujud revolusi pertanian dan aktiviti perikanan serta perdagangan. 
2. Tamadun Mesir Kuno - rahmat Sg. Nil capai tamadun dari segi pentadbiran, ekonomi dan sosial. 
3. Tamadun Melayu - Melaka, kedudukan strategik, pelabuhan terlindung - aktiviti perdagangan pesat. 

KETEGUHAN SOSIAL
1. Masyarakat yang mempunyai nilai positif seperti:
2. Kecintaan kepada ilmu. 
3. Kreativiti, ketekunan dan kerajinan. 
4. merupakan faktor yang meneguhkan sesebuah tamadun

TOLERANSI TERHADAP TAMADUN LAIN
1. Toleransi terhadap tamadun lain mewujudkan interaksi yang merangsang pemupukan nilai kehidupan bertamadun. 
2. Sikap terbuka untuk menerima tamadun yang baik ? bentuk tamadun baru. 
3. Sikap pemimpin memainkan peranan penting. 


PENGHIJRAHAN
1. Penghijrahan bertujuan membina tamadun:
2. Mencari ilmu
3. Meningkatkan kualiti kehidupan
4. Membina strategi
5. Dengan berlakunya penghijrahan ini, akan melengkapkan manusia bertamadun. 

PERGOLAKAN DALAMAN
1. Ketidakstabilan politik
2. Kelemahan pentadbiran
3. Pergolakan dalam institusi pemerintahan
4. Berlaku pemberontakan
5. Berlakunya penindasan dan kezaliman

SIKAP TERTUTUP
1. Sikap tertutup tidak mahu menerima tamadun lain
2. Tidak mahu menerima perubahan
3. Tidak mahu menerima teknologi lain beri kesan kepada keruntuhan tamadun

PEPERANGAN
1. Peperangan yang berlaku boleh membawa keruntuhan tamadun
2. Serangan yang dilakukan ke atas Jepun telah menyebabkan tamadun Jepun mengalami keruntuhan

KERUNTUHAN NILAI MORAL
1. Berlakunya kejahilan
2. Banyak berlaku rasuah

MALAPETAKA
1. Berlakunya malapetaka
2. Bencana alam
3. Faktor di luar kawalan manusia

KERUNTUHAN INSTITUSI SOSIAL
1. Individu yang pincang
2. Keruntuhan Institusi keluarga
3. Faktor keruntuhan tamadun dari perspektif islam
4. Faktor keruntuhan tamadun dari perspektif islam
5. Faktor keruntuhan tamadun dari perspektif islam
6. Interkasi antara Tamadun

MAKSUD INTERAKSI
1. Interaksi merupakan hubungan aktif yang saling bertindak balas atau saling mempengaruhi antara satu sama lain. Agama, pegangan nilai, bahasa, budaya, adat dan sistem sosial mempengaruhi interaksi pelbagai tamadun
2. Peranan pemimpin melalui pelaksanaan visi dan misi untuk memajukan bangsa dengan aktiviti interaksi
3. Golongan agama memainkan peranan penting dalam interaksi
4. Melalui motivasi agama dan dakwah
5. Kedudukan yang strategik memungkinkan berlakunya interaksi
6. Sempadan geografi menyebabkan berlakunya interaksi
7. Antara pasangan yang berlainan etnik, bangsa dan budaya menyebabkan berlaku interaksi
8. Melalui proses hubungan dagang dua hala antara negara-negara yang berdagang menyebabkan berlakunya interaksi
9. Melalui pelbagai pendekatan sama ada penaklukan, penjajahan atau kerjasama antara pelbagai negara************************
Abd Aziz bin Harjin
Pensyarah Tamadun Islam
Universiti Teknologi MARA Perlis
02600 Arau, Perlis, MALAYSIA
Tel: 013-400-6206, 011-1070-4212, 04-988-2701
Email: abdazizharjin@perlis.uitm.edu.my
URL: abdazizharjin.blogspot.com